×

Revize norem mající vztah k certifikovaným klientům: 

Akreditační norma ČSN EN ISO/IEC 27001:2023

Norma ČSN ISO/IEC 27001:2014 byla nahrazena normou ČSN EN ISO/IEC 27001:2023, podle níž musí být všechny certifikované organizace certifikovány v rámci přechodného období.
Přechodové období je stanoveno dle IAF MD 26 na 36 měsíců od posledního dne měsíce zveřejnění normy ISO/IEC 27001:2022, (tj. 31. října 2025).
 
V rámci překlopení požadavků na novelizovanou normu bude ze strany CO vyžadováno navýšení času auditu:
1) V případě re-certifikačního auditu o 0,5 auditodne 
2) v případě dozorového auditu o 1 auditoden

OBECNĚ

Porovnání změn požadavků normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 (:2017) vs ČSN EN ISO/IEC 27001:2023.
Obsah normy:
 1. Základní požadavky
 2. Příloha A normy obsahuje výklad a použití normy.

Obecně

 • Struktura
ISO/IEC 27001:2022 vychází z nové struktury "High-Level Structure" (HLS), což je sjednocená struktura pro všechny nové a revidované normy ISO Management System Standard (MSS). Díky této struktuře je usnadněno integrování různých norem do společných systémů řízení.
 • Kontext organizace
Nová verze normy klade větší důraz na hodnocení rizik. Organizace musí provádět komplexnější a detailnější analýzu rizik, aby lépe identifikovaly a řídily hrozby pro informační bezpečnost.
 • Zohlednění technologického vývoje:
ČSN EN ISO/IEC 27001:2023 reflektuje nové výzvy a technologické trendy, které se objevily od vydání předchozí verze. Zvláštní pozornost je věnována novým hrozbám, jako jsou kybernetické útoky založené na umělé inteligenci, internetu věcí (IoT) a dalším novým technologiím.
 • Posílení důrazu na vedení (leadership) a závazek vrcholového vedení
Standard zdůrazňuje důležitost zapojení vedení organizace do procesu řízení informační bezpečnosti.
Top management musí ukázat závazek k bezpečnosti informací a zajistit, že jsou pro ni dostatečně zdro-je.
 • Zapojení dodavatelů a partnerů:
Nová verze klade důraz na zapojení dodavatelů a partnerů organizace do systému řízení informační bezpečnosti, zejména pokud jsou dodávány klíčové služby nebo produkty.
 • Zohlednění rizika souvisejícího s lidským chováním:
ČSN EN ISO/IEC 27001:2023 zdůrazňuje důležitost zohlednění lidského chování jako zásadního aspektu infor-mační bezpečnosti. Organizace by měly zlepšit svou schopnost identifikovat a řídit rizika související s chováním svých zaměstnanců a jiných uživatelů.

Významné změny

Kapitola 4

- 4.2 - Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran: Byla přidána nová položka, která vyžaduje analýzu toho, které požadavky zainteresovaných stran budou řešeny
          prostřednictvím ISMS.
- 4.4 - Systém řízení informační bezpečnosti: norma vyžaduje identifikaci nezbytných procesů a jejich interakcí v rámci ISMS. Podstatně tedy ISMS musí zahrnovat procesy podporující ISMS, nikoli pouze ty, které jsou specificky uvedeny ve standardu.

Kapitola 6

- 6.2 - Cíle informační bezpečnosti a plánování jejich dosažení: Nyní obsahuje další pokyny k cílům in-formační bezpečnosti. To poskytuje jasnější představu o tom, jak by měly být cíle pravidelně   
          monitorovány  a formálně dokumentovány.
- 6.3 - Plánování změn: Tato klauzule byla přidána, aby stanovila standard pro plánování změn. Uvádí, že pokud jsou v ISMS potřebné změny, musí být tyto změny dostatečně naplánovány.

Kapitola 8

- 8.1 - Operační plánování a řízení: Byly přidány další pokyny pro plánování a řízení provozu. ISMS nyní musí stanovit kritéria pro akce uvedené v článku 6 a kontrolovat tyto akce v souladu s kritérii.
Méně významné změny

Kapitola 5

- 5.3 -  Organizační role, odpovědnosti a pravomoci: Drobná aktualizace jazyka objasnila, že komuni-kace rolí relevantních pro bezpečnost informací má být komunikována v rámci organizace.

Kapitola 7

-7.4 - Komunikace: Vedlejší věty a-c zůstávají stejné. Ale vedlejší věty d (kdo by měl komunikovat) a e (proces, kterým by měla být komunikace ovlivněna) byly zjednodušeny a sloučeny do nově pře-jmenované vedlejší věty d (jak komunikovat).

Kapitola 9

- 9.2 - Interní audit: Tato klauzule byla změněna, ale ne podstatně. V podstatě jen spojil to, co již exis-tovalo mezi body 9.2.1 a 9.2.2, do jednoho oddílu.
- 9.3 Přezkoumání vedením: Byl přidán nový bod s cílem objasnit, že přezkoumání vedením organi-zace musí zahrnovat zvážení všech změn potřeb a očekávání zainteresovaných stran. Je důležité si uvědomit jakékoli změny, protože jsou nástrojem pro rozsah ISMS, který je určen v článku 4 (a na základě těchto potřeb a očekávání). Pokud například představenstvo organizace chce vstoupit na burzu, organizace musí zvážit, jak by změna priorit ovlivnila ISMS.

Kapitola 10

- 10 - Zlepšení: Strukturální změny tohoto článku nyní uvádějí na prvním místě neustálé zlepšování (10.1) a na druhém místě neshodu a nápravná opatření (10.2).

Příloha A

     Významné:

- Bylo přidáno 11 nových bodů
- Sloučeno bylo 57 bodů
- 23 bodů bylo přejmenováno
- 3 body byly odstraněny
 
V ISO 27001:2013 byly kontroly organizovány do 14 různých oblastí. V nové aktualizaci jsou body místo toho umístěny do následujících čtyř oblastí:
 
-  Ovládací prvky osob (8 bodů)
-  Organizační kontroly (37 bodů)
-  Technologické kontroly (34 bodů)
-  Fyzické kontroly (14 bodů)
 
Změna nomenklatury přispívá k lepšímu pochopení toho, jak kontroly podle přílohy A pomáhají zabezpečit informace. Předchozí názvy oblastí byly napsány pro IT profesionály - spíše než pro management.
Společnosti budou muset aktualizovat své prohlášení o aplikovatelnosti tak, aby odpovídalo této nové struktuře, protože chtějí dosáhnout certifikace podle ČSN EN ISO/IEC 27001:2023.
 
Byly také přidány další hodnoty atributů, aby lépe popsaly kontroly podle přílohy A a pomohly je kategorizovat, ale ty jsou k dispozici pouze v normě ČSN EN ISO/IEC 27001:2023.

Příloha A nové body

- A.5.23 Bezpečnost informací pro používání cloudových služeb: Tento ovládací prvek zdůrazňuje potřebu lepšího zabezpečení informací v cloudu a vyžaduje, aby organizace stanovily standardy
     zabezpečení pro cloudové služby a měly procesy a postupy speciálně pro cloudové služby.
- A.5.30 Připravenost IKT na kontinuitu provozu: Tato kontrola vyžaduje, aby organizace zajistily, že informační a komunikační technologie mohou být obnoveny nebo použity v případě, že dojde k
     narušení.
- A.7.4   Monitorování fyzické bezpečnosti: Tato kontrola vyžaduje, aby organizace monitorovaly citli-vé fyzické oblasti (datová centra, výrobní zařízení atd.), aby zajistily, že k nim budou mít přístup
     pouze oprávněné osoby – takže organizace je v případě narušení informována.
- A.8.9   Správa konfigurace: Tento ovládací prvek vyžaduje, aby organizace spravovala konfiguraci své technologie, aby zajistila, že zůstane zabezpečená a aby se zabránilo neoprávněným změnám.
- A.8.10 Vymazání informací: Tento ovládací prvek vyžaduje vymazání dat, pokud již nejsou potřeba, aby se zabránilo úniku citlivých informací a aby byly dodrženy požadavky na ochranu osobních
     údajů.
- A.8.11 Maskování dat: Tento ovládací prvek vyžaduje, aby organizace používaly maskování dat v souladu se zásadami řízení přístupu organizace k ochraně citlivých informací.
- A.8.12 Prevence úniku dat: Tato kontrola vyžaduje, aby organizace zavedly opatření, která zabrání úniku dat a zveřejnění citlivých informací ze systémů, sítí a dalších zařízení.
- A.8.16 Monitorovací činnosti: Tato kontrola vyžaduje, aby organizace monitorovaly systémy pro neobvyklé činnosti a implementovaly vhodné postupy reakce na incidenty.
- A.8.23 Filtrování webů: Tato kontrola vyžaduje, aby organizace spravovaly, ke kterým webovým stránkám uživatelé přistupují, aby chránily IT systémy.
- A.8.28 Bezpečné kódování: Tato kontrola vyžaduje, aby byly v rámci procesu vývoje softwaru orga-nizace zavedeny bezpečné principy kódování, aby se snížila slabá místa zabezpečení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • POMOC STROJÍRENSKÝM SUBJEKTŮM
  s využitím znalostí a schopností získané stávající činnosti
 • OCHRANNA INFORMACÍ A DAT
  s využitím znalostí a schopností získané stávající činnosti
 • ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE
  s využitím znalostí a schopností získané stávající činnosti

Pár čísel o nás
12
Počet realizovaných projektů
7829
Počet vydaných certifikátů
309
Počet akreditovaných oborů
25
Počet realizovaných kurzů

Strategické záměry společnosti AUDISO a.s.

 1. Udržovat kontakty s certifikovanými subjekty i mimo termíny auditů s cílem udržet a rozvíjet jejich systémy řízení na vysoké úrovni. Za tím účelem posílit marketingovou činnost jednak směrem ke stávajícím i potenciálním klientům a dále formou aktivní účasti zástupce společnosti v profesních a odborných sdruženích (spolcích) asociacích.
 2. V návaznosti na záměry bodu 1. Výrazně zvýšit informační a odborné akce ve formě seminářů a školení nejen v úzké oblasti certifikací, ale i v oblastech navazujících a souvisejících s potřebami podniků a podnikatelů. Za tím účelem využívat v přiměřené míře lektorskou spolupráci s vysoce odbornými a profesními instituty a organizacemi..... 

Otevřít celý text

Certifikační orgán

Strategické záměry společnosti

Politika kvality
Partneři
MP Auditing arm_cert_reg_logo
Základní kontakty
AUDISO a.s.    AUDISO S.R.L.
Sídlo: Tišnovská 384, 664 71 Veverská Bítýška    Kontakt:  +39 081119322936, +39 0354504730
Kancelář - korespondenční adresa:
Okružní 828/25, 638 00, Brno   
Kancelář: 
Via Tino di Camaino, 9 - 80128 - Napoli
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 24121 - Bergamo
IČ: 26976285 IČ: 07738831218

 

E-mail: info@audiso.cz E-mail: info@audiso.it

 AUDISO a.s. zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49007

www.audiso.it