گواهی
گواهی
Insert the certificate number

OHSMS (ISO 45001:2018)

OHSAS 18001:2007

www_cert_bozp
www_obak_ohsas
sequence number Title of field NACE code  
1 A1 - Crop and animal production, hunting and related service activities 1
2 A1.1 - Growing of non-perennial crops 1.1
3 A1.2 - Growing of perennial crops 1.2
4 A1.3 - Plant propagation 1.3
5 A1.4 - Animal production 1.4
6 A1.5 - Mixed farming 1.5
7 A1.6 - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities 1.6
8 A1.7 - Hunting, trapping and related service activities 1.7
9 C10.9 - Manufacture of prepared animal feeds 10.9
10 Food products and beverages, tobacco products 11
11 *obor_347 11.01
12 *obor_348 11.02
13 *obor_349 11.03
14 *obor_350 11.04
15 *obor_351 11.05
16 *obor_352 11.06
17 *obor_353 11.07
18 C13 - Manufacture of textiles 13
19 C13.1 - Preparation and spinning of textile fibres 13.1
20 C13.2 - Weaving of textiles 13.2
21 C13.3 - Finishing of textiles 13.3
22 C13.9 - Manufacture of other textiles 13.9
23 C16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 16
24 C16.1 - Sawmilling and planing of wood 16.1
25 C16.2 - Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials 16.2
26 C17 - Manufacture of paper and paper products 17
27 C17 - Manufacture of paper and paper products 17
28 C17.1 - Manufacture of pulp, paper and paperboard 17.1
29 C17.2 - Manufacture of articles of paper and paperboard 17.2
30 C18 - Printing and reproduction of recorded media 18
31 C18.1 - Printing and service activities related to printing 18.1
32 C18.2 - Reproduction of recorded media 18.2
33 A2 - Forestry and logging 2
34 A2.1 - Silviculture and other forestry activities 2.1
35 A2.2 - Logging 2.2
36 A2.3 - Gathering of wild growing non-wood products 2.3
37 A2.4 - Support services to forestry 2.4
38 *obor_354 20
39 *obor_239 20.1
40 *obor_240 20.2
41 C20.3 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 20.3
42 C20.4 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 20.4
43 C20.5 - Manufacture of other chemical products 20.5
44 *obor_241 20.6
45 *obor_341 22.1
46 C22.2 - Manufacture of plastics products 22.2
47 C23.5 - Manufacture of cement, lime and plaster 23.5
48 C23.6 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster 23.6
49 C24 - Manufacture of basic metals 24
50 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1
51 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2
52 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3
53 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4
54 C24.5 - Casting of metals 24.5
55 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25
56 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1
57 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2
58 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3
59 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5
60 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6
61 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7
62 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9
63 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26
64 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1
65 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2
66 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3
67 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4
68 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5
69 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6
70 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7
71 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8
72 C27 - Manufacture of electrical equipment 27
73 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1
74 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2
75 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3
76 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4
77 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5
78 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9
79 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28
80 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1
81 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2
82 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3
83 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4
84 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9
85 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 29
86 *obor_355 29.1
87 *obor_356 29.2
88 *obor_357 29.3
89 *obor_344 30.2
90 Manufacture of transport equipment n.e.c. 30.9
91 C31 - Manufacture of furniture 31
92 *obor_372 31.01
93 *obor_373 31.02
94 *obor_374 31.03
95 *obor_375 31.09
96 C32 - Other manufacturing 32
97 C32.1 - Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles 32.1
98 C32.2 - Manufacture of musical instruments 32.2
99 C32.3 - Manufacture of sports goods 32.3
100 C32.4 - Manufacture of games and toys 32.4
101 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5
102 C32.9 - Manufacturing n.e.c. 32.9
103 C33 - Repair and installation of machinery and equipment 33
104 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11
105 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12
106 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13
107 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14
108 *obor_345 33.17
109 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2
110 E37 - Sewerage 37
111 E38.1 - Waste collection 38.1
112 E38.2 - Waste treatment and disposal 38.2
113 E38.3 - Materials recovery 38.3
114 E39 - Remediation activities and other waste management services 39
115 F41 - Construction of buildings 41
116 F41.1 - Development of building projects 41.1
117 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2
118 F42 - Civil engineering 42
119 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1
120 F42.2 - Construction of utility projects 42.2
121 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9
122 F43 - Specialised construction activities 43
123 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1
124 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2
125 F43.3 - Building completion and finishing 43.3
126 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9
127 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45
128 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1
129 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2
130 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3
131 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4
132 G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 46
133 G46.1 - Wholesale on a fee or contract basis 46.1
134 G46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals 46.2
135 G46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco 46.3
136 G46.4 - Wholesale of household goods 46.4
137 G46.5 - Wholesale of information and communication equipment 46.5
138 G46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies 46.6
139 G46.7 - Other specialised wholesale 46.7
140 G46.9 - Non-specialised wholesale trade 46.9
141 G47 - Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 47
142 G47.1 - Retail sale in non-specialised stores 47.1
143 G47.2 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores 47.2
144 G47.3 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores 47.3
145 G47.4 - Retail sale of information and communication equipment in specialised stores 47.4
146 G47.5 - Retail sale of other household equipment in specialised stores 47.5
147 G47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores 47.6
148 G47.7 - Retail sale of other goods in specialised stores 47.7
149 G47.8 - Retail sale via stalls and markets 47.8
150 G47.9 - Retail trade not in stores, stalls or markets 47.9
151 H49.3 - Other passenger land transport 49.3
152 H49.4 - Freight transport by road and removal services 49.4
153 *obor_346 49.5
154 H51 - Air transport 51
155 H51.1 - Passenger air transport 51.1
156 H51.2 - Freight air transport 51.21
157 H52 - Warehousing and support activities for transportation 52
158 H52.1 - Warehousing and storage 52.1
159 H52.2 - Support activities for transportation 52.2
160 I55 - Accommodation 55
161 I55.1 - Hotels and similar accommodation 55.1
162 I55.2 - Holiday and other short-stay accommodation 55.2
163 I55.3 - Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks 55.3
164 I55.9 - Other accommodation 55.9
165 I56 - Food and beverage service activities 56
166 I56.1 - Restaurants and mobile food service activities 56.1
167 I56.2 - Event catering and other food service activities 56.2
168 I56.3 - Beverage serving activities 56.3
169 J58 - Publishing activities 58
170 J58.1 - Publishing of books, periodicals and other publishing activities 58.1
171 J58.2 - Software publishing 58.2
172 J59.2 - Sound recording and music publishing activities 59.2
173 J61 - Telecommunications 61
174 J61.1 - Wired telecommunications activities 61.1
175 J61.2 - Wireless telecommunications activities 61.2
176 J61.3 - Satellite telecommunications activities 61.3
177 J61.9 - Other telecommunications activities 61.9
178 J62 - Computer programming, consultancy and related activities 62
179 J63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals 63.1
180 J63.9 - Other information service activities 63.9
181 K64.1.9 - Other monetary intermediation 64.19
182 K64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding 64.9
183 L68 - Real estate activities 68
184 *obor_365 68.1
185 *obor_366 68.2
186 *obor_367 68.3
187 M69 - Legal and accounting activities 69
188 M69.1 - Legal activities 69.1
189 M69.2 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy 69.2
190 M70 - Activities of head offices; management consultancy activities 70
191 M70.1 - Activities of head offices 70.1
192 M70.2 - Management consultancy activities 70.2
193 M71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 71
194 M71.1 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy 71.1
195 M71.2 - Technical testing and analysis 71.2
196 M72 - Scientific research and development 72
197 M72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering 72.1
198 M72.2 - Research and experimental development on social sciences and humanities 72.2
199 M73 - Advertising and market research 73
200 M73.1 - Advertising 73.1
201 M73.2 - Market research and public opinion polling 73.2
202 M74 - Other professional, scientific and technical activities 74
203 M74.1 - Specialised design activities 74.1
204 M74.2 - Photographic activities 74.2
205 M74.3 - Translation and interpretation activities 74.3
206 M74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c. 74.9
207 N77 - Rental and leasing activities 77
208 N77.1 - Renting and leasing of motor vehicles 77.1
209 N77.2 - Renting and leasing of personal and household goods 77.2
210 N77.3 - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods 77.3
211 N77.4 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works 77.4
212 N78 - Employment activities 78
213 N78.1 - Activities of employment placement agencies 78.1
214 N78.2 - Temporary employment agency activities 78.2
215 N78.3 - Other human resources provision 78.3
216 N79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities 79
217 *obor_368 79.1
218 *obor_369 79.9
219 N80 - Security and investigation activities 80
220 N80.1 - Private security activities 80.1
221 N80.2 - Security systems service activities 80.2
222 N80.3 - Investigation activities 80.3
223 N81 - Services to buildings and landscape activities 81
224 N81.1 - Combined facilities support activities 81.1
225 N81.2 - Cleaning activities 81.2
226 N81.3 - Landscape service activities 81.3
227 N82 - Office administrative, office support and other business support activities 82
228 N82.1 - Office administrative and support activities 82.1
229 N82.2 - Activities of call centres 82.2
230 N82.3 - Organisation of conventions and trade shows 82.3
231 N82.9 - Business support service activities n.e.c. 82.9
232 O84 - Public administration and defence; compulsory social security 84
233 O84.1 - Administration of the State and the economic and social policy of the community 84.1
234 O84.2 - Provision of services to the community as a whole 84.2
235 O84.3 - Compulsory social security activities 84.3
236 P85 - Education 85
237 P85.1 - Pre-primary education 85.1
238 P85.2 - Primary education 85.2
239 P85.3 - Secondary education 85.3
240 P85.4 - Higher education 85.4
241 P85.5 - Other education 85.5
242 P85.6 - Educational support activities 85.6
243 Q86 - Human health activities 86
244 Q86.1 - Hospital activities 86.1
245 Q86.2.1 - General medical practice activities 86.21
246 Q86.2.2 - Specialist medical practice activities 86.22
247 Q86.9 - Other human health activities 86.9
248 Q87 - Residential care activities 87
249 Q87.1 - Residential nursing care activities 87.1
250 Q87.2 - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse 87.2
251 Q87.3 - Residential care activities for the elderly and disabled 87.3
252 Q87.9 - Other residential care activities 87.9
253 Q88 - Social work activities without accommodation 88
254 Q88.1 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled 88.1
255 Q88.9 - Other social work activities without accommodation 88.9
256 R92 - Gambling and betting activities 92
257 *obor_370 93
258 *obor_371 93.1
259 Other entertainment and recreation activities 93.2
260 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1
261 S95.2 - Repair of personal and household goods 95.2
262 S96 - Other personal service activities 96
Non-accredited certification
Request

اگر نیاز به استعلام قیمت دارید، لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید تا استعلام قیمت برای شما ایمیل شود.

Company
IDnr
Contact person
e-mail
Fields of Activity
Number of branch
Number of employees
Standart of management system
Expected certification date (month / year):
Comment: ___
code
Enter the code number from the picture:
برخی از اعداد ما
12
تعداد پروژه های اجرا شده
3944
تعداد گواهینامه های صادر شده
306
تعداد برنامه های اعتباردهی شده
25
تعداد دوره های آموزشی
شرکای ما
MP Auditing arm_cert_reg_logo

تماس های اولیه

تماس با ما        

شرکت آزمونگر راویان مدیریت – آرم سرت        

آدرس: تهران – بلوار میرداماد – خیابان البرز - خیابان قبادیان شرقی – پلاک 28 – واحد 5       

کدپستی: 1918933156      

تلفن :30 - 828 410 26        

فکس :30 - 828 410 26        

Info@Armcert.com:ایمیل