گواهی
گواهی
Insert the certificate number

OHSMS (ISO 45001:2018)

OHSAS 18001:2007

www_cert_bozp
www_obak_ohsas
sequence number Title of field NACE code  
1 A1 - Crop and animal production, hunting and related service activities 1
2 A1.1 - Growing of non-perennial crops 1.1
3 A1.2 - Growing of perennial crops 1.2
4 A1.3 - Plant propagation 1.3
5 A1.4 - Animal production 1.4
6 A1.5 - Mixed farming 1.5
7 A1.6 - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities 1.6
8 A1.7 - Hunting, trapping and related service activities 1.7
9 C10.9 - Manufacture of prepared animal feeds 10.9
10 Food products and beverages, tobacco products 11
11 *obor_347 11.01
12 *obor_348 11.02
13 *obor_349 11.03
14 *obor_350 11.04
15 *obor_351 11.05
16 *obor_352 11.06
17 *obor_353 11.07
18 C13 - Manufacture of textiles 13
19 C13.1 - Preparation and spinning of textile fibres 13.1
20 C13.2 - Weaving of textiles 13.2
21 C13.3 - Finishing of textiles 13.3
22 C13.9 - Manufacture of other textiles 13.9
23 C16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 16
24 C16.1 - Sawmilling and planing of wood 16.1
25 C16.2 - Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials 16.2
26 C17 - Manufacture of paper and paper products 17
27 C17 - Manufacture of paper and paper products 17
28 C17.1 - Manufacture of pulp, paper and paperboard 17.1
29 C17.2 - Manufacture of articles of paper and paperboard 17.2
30 C18 - Printing and reproduction of recorded media 18
31 C18.1 - Printing and service activities related to printing 18.1
32 C18.2 - Reproduction of recorded media 18.2
33 A2 - Forestry and logging 2
34 A2.1 - Silviculture and other forestry activities 2.1
35 A2.2 - Logging 2.2
36 A2.3 - Gathering of wild growing non-wood products 2.3
37 A2.4 - Support services to forestry 2.4
38 *obor_354 20
39 *obor_239 20.1
40 *obor_240 20.2
41 C20.3 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 20.3
42 C20.4 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 20.4
43 C20.5 - Manufacture of other chemical products 20.5
44 *obor_241 20.6
45 *obor_341 22.1
46 C22.2 - Manufacture of plastics products 22.2
47 C23.5 - Manufacture of cement, lime and plaster 23.5
48 C23.6 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster 23.6
49 C24 - Manufacture of basic metals 24
50 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1
51 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2
52 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3
53 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4
54 C24.5 - Casting of metals 24.5
55 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25
56 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1
57 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2
58 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3
59 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5
60 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6
61 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7
62 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9
63 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26
64 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1
65 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2
66 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3
67 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4
68 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5
69 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6
70 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7
71 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8
72 C27 - Manufacture of electrical equipment 27
73 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1
74 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2
75 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3
76 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4
77 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5
78 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9
79 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28
80 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1
81 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2
82 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3
83 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4
84 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9
85 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 29
86 *obor_355 29.1
87 *obor_356 29.2
88 *obor_357 29.3
89 *obor_344 30.2
90 Manufacture of transport equipment n.e.c. 30.9
91 C31 - Manufacture of furniture 31
92 *obor_372 31.01
93 *obor_373 31.02
94 *obor_374 31.03
95 *obor_375 31.09
96 C32 - Other manufacturing 32
97 C32.1 - Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles 32.1
98 C32.2 - Manufacture of musical instruments 32.2
99 C32.3 - Manufacture of sports goods 32.3
100 C32.4 - Manufacture of games and toys 32.4
101 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5
102 C32.9 - Manufacturing n.e.c. 32.9
103 C33 - Repair and installation of machinery and equipment 33
104 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11
105 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12
106 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13
107 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14
108 *obor_345 33.17
109 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2
110 E37 - Sewerage 37
111 E38.1 - Waste collection 38.1
112 E38.2 - Waste treatment and disposal 38.2
113 E38.3 - Materials recovery 38.3
114 E39 - Remediation activities and other waste management services 39
115 F41 - Construction of buildings 41
116 F41.1 - Development of building projects 41.1
117 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2
118 F42 - Civil engineering 42
119 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1
120 F42.2 - Construction of utility projects 42.2
121 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9
122 F43 - Specialised construction activities 43
123 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1
124 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2
125 F43.3 - Building completion and finishing 43.3
126 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9
127 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45
128 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1
129 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2
130 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3
131 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4
132 G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 46
133 G46.1 - Wholesale on a fee or contract basis 46.1
134 G46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals 46.2
135 G46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco 46.3
136 G46.4 - Wholesale of household goods 46.4
137 G46.5 - Wholesale of information and communication equipment 46.5
138 G46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies 46.6
139 G46.7 - Other specialised wholesale 46.7
140 G46.9 - Non-specialised wholesale trade 46.9
141 G47 - Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 47
142 G47.1 - Retail sale in non-specialised stores 47.1
143 G47.2 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores 47.2
144 G47.3 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores 47.3
145 G47.4 - Retail sale of information and communication equipment in specialised stores 47.4
146 G47.5 - Retail sale of other household equipment in specialised stores 47.5
147 G47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores 47.6
148 G47.7 - Retail sale of other goods in specialised stores 47.7
149 G47.8 - Retail sale via stalls and markets 47.8
150 G47.9 - Retail trade not in stores, stalls or markets 47.9
151 H49.3 - Other passenger land transport 49.3
152 H49.4 - Freight transport by road and removal services 49.4
153 *obor_346 49.5
154 H51 - Air transport 51
155 H51.1 - Passenger air transport 51.1
156 H51.2 - Freight air transport 51.21
157 H52 - Warehousing and support activities for transportation 52
158 H52.1 - Warehousing and storage 52.1
159 H52.2 - Support activities for transportation 52.2
160 I55 - Accommodation 55
161 I55.1 - Hotels and similar accommodation 55.1
162 I55.2 - Holiday and other short-stay accommodation 55.2
163 I55.3 - Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks 55.3
164 I55.9 - Other accommodation 55.9
165 I56 - Food and beverage service activities 56
166 I56.1 - Restaurants and mobile food service activities 56.1
167 I56.2 - Event catering and other food service activities 56.2
168 I56.3 - Beverage serving activities 56.3
169 J58 - Publishing activities 58
170 J58.1 - Publishing of books, periodicals and other publishing activities 58.1
171 J58.2 - Software publishing 58.2
172 J59.2 - Sound recording and music publishing activities 59.2
173 J61 - Telecommunications 61
174 J61.1 - Wired telecommunications activities 61.1
175 J61.2 - Wireless telecommunications activities 61.2
176 J61.3 - Satellite telecommunications activities 61.3
177 J61.9 - Other telecommunications activities 61.9
178 J62 - Computer programming, consultancy and related activities 62
179 J63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals 63.1
180 J63.9 - Other information service activities 63.9
181 K64.1.9 - Other monetary intermediation 64.19
182 K64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding 64.9
183 L68 - Real estate activities 68
184 *obor_365 68.1
185 *obor_366 68.2
186 *obor_367 68.3
187 M69 - Legal and accounting activities 69
188 M69.1 - Legal activities 69.1
189 M69.2 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy 69.2
190 M70 - Activities of head offices; management consultancy activities 70
191 M70.1 - Activities of head offices 70.1
192 M70.2 - Management consultancy activities 70.2
193 M71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 71
194 M71.1 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy 71.1
195 M71.2 - Technical testing and analysis 71.2
196 M72 - Scientific research and development 72
197 M72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering 72.1
198 M72.2 - Research and experimental development on social sciences and humanities 72.2
199 M73 - Advertising and market research 73
200 M73.1 - Advertising 73.1
201 M73.2 - Market research and public opinion polling 73.2
202 M74 - Other professional, scientific and technical activities 74
203 M74.1 - Specialised design activities 74.1
204 M74.2 - Photographic activities 74.2
205 M74.3 - Translation and interpretation activities 74.3
206 M74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c. 74.9
207 N77 - Rental and leasing activities 77
208 N77.1 - Renting and leasing of motor vehicles 77.1
209 N77.2 - Renting and leasing of personal and household goods 77.2
210 N77.3 - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods 77.3
211 N77.4 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works 77.4
212 N78 - Employment activities 78
213 N78.1 - Activities of employment placement agencies 78.1
214 N78.2 - Temporary employment agency activities 78.2
215 N78.3 - Other human resources provision 78.3
216 N79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities 79
217 *obor_368 79.1
218 *obor_369 79.9
219 N80 - Security and investigation activities 80
220 N80.1 - Private security activities 80.1
221 N80.2 - Security systems service activities 80.2
222 N80.3 - Investigation activities 80.3
223 N81 - Services to buildings and landscape activities 81
224 N81.1 - Combined facilities support activities 81.1
225 N81.2 - Cleaning activities 81.2
226 N81.3 - Landscape service activities 81.3
227 N82 - Office administrative, office support and other business support activities 82
228 N82.1 - Office administrative and support activities 82.1
229 N82.2 - Activities of call centres 82.2
230 N82.3 - Organisation of conventions and trade shows 82.3
231 N82.9 - Business support service activities n.e.c. 82.9
232 O84 - Public administration and defence; compulsory social security 84
233 O84.1 - Administration of the State and the economic and social policy of the community 84.1
234 O84.2 - Provision of services to the community as a whole 84.2
235 O84.3 - Compulsory social security activities 84.3
236 P85 - Education 85
237 P85.1 - Pre-primary education 85.1
238 P85.2 - Primary education 85.2
239 P85.3 - Secondary education 85.3
240 P85.4 - Higher education 85.4
241 P85.5 - Other education 85.5
242 P85.6 - Educational support activities 85.6
243 Q86 - Human health activities 86
244 Q86.1 - Hospital activities 86.1
245 Q86.2.1 - General medical practice activities 86.21
246 Q86.2.2 - Specialist medical practice activities 86.22
247 Q86.9 - Other human health activities 86.9
248 Q87 - Residential care activities 87
249 Q87.1 - Residential nursing care activities 87.1
250 Q87.2 - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse 87.2
251 Q87.3 - Residential care activities for the elderly and disabled 87.3
252 Q87.9 - Other residential care activities 87.9
253 Q88 - Social work activities without accommodation 88
254 Q88.1 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled 88.1
255 Q88.9 - Other social work activities without accommodation 88.9
256 R92 - Gambling and betting activities 92
257 *obor_370 93
258 *obor_371 93.1
259 Other entertainment and recreation activities 93.2
260 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1
261 S95.2 - Repair of personal and household goods 95.2
262 S96 - Other personal service activities 96
Non-accredited certification
Request

اگر نیاز به استعلام قیمت دارید، لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید تا استعلام قیمت برای شما ایمیل شود.

Company
IDnr
Contact person
e-mail
Fields of Activity
Number of branch
Number of employees
Standart of management system
Expected certification date (month / year):
Comment: ___
code
Enter the code number from the picture:
برخی از اعداد ما
12
تعداد پروژه های اجرا شده
3494
تعداد گواهینامه های صادر شده
302
تعداد برنامه های اعتباردهی شده
25
تعداد دوره های آموزشی
شرکای ما
arm_cert_reg_logo

تماس های اولیه

تماس با ما        

شرکت آزمونگر راویان مدیریت – آرم سرت        

آدرس:ظفر نفت شمالی پلاک 39 واحد 9 کد        

پستی: 1919733163        

تلفن :30 - 828 410 26        

فکس :30 - 828 410 26        

Info@Armcert.com:ایمیل