گواهی
گواهی
Insert the certificate number
EMS (ISO 14001)
www_cert_ems
www_obak_ems
sequence number Title of field NACE code  
1 A1 - Crop and animal production, hunting and related service activities 1
2 A1.1 - Growing of non-perennial crops 1.1
3 A1.2 - Growing of perennial crops 1.2
4 A1.3 - Plant propagation 1.3
5 A1.4 - Animal production 1.4
6 A1.5 - Mixed farming 1.5
7 A1.6 - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities 1.6
8 A1.7 - Hunting, trapping and related service activities 1.7
9 C10.9 - Manufacture of prepared animal feeds 10.9
10 Food products and beverages, tobacco products 11
11 *obor_347 11.01
12 *obor_348 11.02
13 *obor_349 11.03
14 *obor_350 11.04
15 *obor_351 11.05
16 *obor_352 11.06
17 *obor_353 11.07
18 C13 - Manufacture of textiles 13
19 C13.1 - Preparation and spinning of textile fibres 13.1
20 C13.2 - Weaving of textiles 13.2
21 C13.3 - Finishing of textiles 13.3
22 C13.9 - Manufacture of other textiles 13.9
23 C16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 16
24 C16.1 - Sawmilling and planing of wood 16.1
25 C16.2 - Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials 16.2
26 C17 - Manufacture of paper and paper products 17
27 C17.1 - Manufacture of pulp, paper and paperboard 17.1
28 C17.2 - Manufacture of articles of paper and paperboard 17.2
29 C18 - Printing and reproduction of recorded media 18
30 C18.1 - Printing and service activities related to printing 18.1
31 C18.2 - Reproduction of recorded media 18.2
32 A2 - Forestry and logging 2
33 A2.1 - Silviculture and other forestry activities 2.1
34 A2.2 - Logging 2.2
35 A2.3 - Gathering of wild growing non-wood products 2.3
36 A2.4 - Support services to forestry 2.4
37 *obor_354 20
38 *obor_239 20.1
39 *obor_240 20.2
40 C20.3 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 20.3
41 C20.4 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 20.4
42 C20.5 - Manufacture of other chemical products 20.5
43 *obor_241 20.6
44 *obor_341 22.1
45 C22.2 - Manufacture of plastics products 22.2
46 C23.5 - Manufacture of cement, lime and plaster 23.5
47 C23.6 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster 23.6
48 C24 - Manufacture of basic metals 24
49 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1
50 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2
51 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3
52 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4
53 C24.5 - Casting of metals 24.5
54 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25
55 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1
56 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2
57 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3
58 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5
59 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6
60 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7
61 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9
62 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26
63 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1
64 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2
65 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3
66 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4
67 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5
68 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6
69 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7
70 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8
71 C27 - Manufacture of electrical equipment 27
72 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1
73 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2
74 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3
75 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4
76 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5
77 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9
78 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28
79 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1
80 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2
81 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3
82 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4
83 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9
84 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 29
85 *obor_355 29.1
86 *obor_356 29.2
87 *obor_357 29.3
88 *obor_344 30.2
89 Manufacture of transport equipment n.e.c. 30.9
90 C31 - Manufacture of furniture 31
91 *obor_372 31.01
92 *obor_373 31.02
93 *obor_374 31.03
94 *obor_375 31.09
95 C32 - Other manufacturing 32
96 C32.1 - Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles 32.1
97 C32.2 - Manufacture of musical instruments 32.2
98 C32.3 - Manufacture of sports goods 32.3
99 C32.4 - Manufacture of games and toys 32.4
100 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5
101 C32.9 - Manufacturing n.e.c. 32.9
102 C33 - Repair and installation of machinery and equipment 33
103 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11
104 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12
105 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13
106 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14
107 *obor_345 33.17
108 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2
109 E37 - Sewerage 37
110 E38.1 - Waste collection 38.1
111 E38.2 - Waste treatment and disposal 38.2
112 E38.3 - Materials recovery 38.3
113 E39 - Remediation activities and other waste management services 39
114 F41 - Construction of buildings 41
115 F41.1 - Development of building projects 41.1
116 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2
117 F42 - Civil engineering 42
118 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1
119 F42.2 - Construction of utility projects 42.2
120 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9
121 F43 - Specialised construction activities 43
122 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1
123 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2
124 F43.3 - Building completion and finishing 43.3
125 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9
126 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45
127 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1
128 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2
129 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3
130 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4
131 G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 46
132 G46.1 - Wholesale on a fee or contract basis 46.1
133 G46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals 46.2
134 G46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco 46.3
135 G46.4 - Wholesale of household goods 46.4
136 G46.5 - Wholesale of information and communication equipment 46.5
137 G46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies 46.6
138 G46.7 - Other specialised wholesale 46.7
139 G46.9 - Non-specialised wholesale trade 46.9
140 G47 - Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 47
141 G47.1 - Retail sale in non-specialised stores 47.1
142 G47.2 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores 47.2
143 G47.3 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores 47.3
144 G47.4 - Retail sale of information and communication equipment in specialised stores 47.4
145 G47.5 - Retail sale of other household equipment in specialised stores 47.5
146 G47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores 47.6
147 G47.7 - Retail sale of other goods in specialised stores 47.7
148 G47.8 - Retail sale via stalls and markets 47.8
149 G47.9 - Retail trade not in stores, stalls or markets 47.9
150 H49 - Land transport and transport via pipelines 49
151 *obor_319 49.1
152 *obor_320 49.2
153 H49.3 - Other passenger land transport 49.3
154 H49.4 - Freight transport by road and removal services 49.4
155 *obor_346 49.5
156 H50 - Water transport 50
157 *obor_358 50.1
158 *obor_359 50.2
159 *obor_360 50.3
160 *obor_361 50.4
161 H51 - Air transport 51
162 H51.1 - Passenger air transport 51.1
163 *obor_362 51.2
164 H52 - Warehousing and support activities for transportation 52
165 H52.1 - Warehousing and storage 52.1
166 H52.2 - Support activities for transportation 52.2
167 H53 - Postal and courier activities 53
168 *obor_363 53.1
169 *obor_364 53.2
170 I55 - Accommodation 55
171 I55.1 - Hotels and similar accommodation 55.1
172 I55.2 - Holiday and other short-stay accommodation 55.2
173 I55.3 - Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks 55.3
174 I55.9 - Other accommodation 55.9
175 I56 - Food and beverage service activities 56
176 I56.1 - Restaurants and mobile food service activities 56.1
177 I56.2 - Event catering and other food service activities 56.2
178 I56.3 - Beverage serving activities 56.3
179 J58.1 - Publishing of books, periodicals and other publishing activities 58.1
180 J58.2 - Software publishing 58.2
181 J59.2 - Sound recording and music publishing activities 59.2
182 J61 - Telecommunications 61
183 J61.1 - Wired telecommunications activities 61.1
184 J61.2 - Wireless telecommunications activities 61.2
185 J61.3 - Satellite telecommunications activities 61.3
186 J61.9 - Other telecommunications activities 61.9
187 J62 - Computer programming, consultancy and related activities 62
188 J63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals 63.1
189 J63.9 - Other information service activities 63.9
190 K64.1.9 - Other monetary intermediation 64.19
191 K64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding 64.9
192 L68 - Real estate activities 68
193 *obor_365 68.1
194 *obor_366 68.2
195 *obor_367 68.3
196 M69 - Legal and accounting activities 69
197 M69.1 - Legal activities 69.1
198 M69.2 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy 69.2
199 M70 - Activities of head offices; management consultancy activities 70
200 M70.1 - Activities of head offices 70.1
201 M70.2 - Management consultancy activities 70.2
202 M71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 71
203 M71.1 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy 71.1
204 M71.2 - Technical testing and analysis 71.2
205 M72 - Scientific research and development 72
206 M72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering 72.1
207 M72.2 - Research and experimental development on social sciences and humanities 72.2
208 M73 - Advertising and market research 73
209 M73.1 - Advertising 73.1
210 M73.2 - Market research and public opinion polling 73.2
211 M74 - Other professional, scientific and technical activities 74
212 M74.1 - Specialised design activities 74.1
213 M74.2 - Photographic activities 74.2
214 M74.3 - Translation and interpretation activities 74.3
215 M74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c. 74.9
216 N77 - Rental and leasing activities 77
217 N77.1 - Renting and leasing of motor vehicles 77.1
218 N77.2 - Renting and leasing of personal and household goods 77.2
219 N77.3 - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods 77.3
220 N77.4 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works 77.4
221 N78 - Employment activities 78
222 N78.1 - Activities of employment placement agencies 78.1
223 N78.2 - Temporary employment agency activities 78.2
224 N78.3 - Other human resources provision 78.3
225 N79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities 79
226 *obor_368 79.1
227 *obor_369 79.9
228 N80 - Security and investigation activities 80
229 N80.1 - Private security activities 80.1
230 N80.2 - Security systems service activities 80.2
231 N80.3 - Investigation activities 80.3
232 N81 - Services to buildings and landscape activities 81
233 N81.1 - Combined facilities support activities 81.1
234 N81.2 - Cleaning activities 81.2
235 N81.3 - Landscape service activities 81.3
236 N82 - Office administrative, office support and other business support activities 82
237 N82.1 - Office administrative and support activities 82.1
238 N82.2 - Activities of call centres 82.2
239 N82.3 - Organisation of conventions and trade shows 82.3
240 N82.9 - Business support service activities n.e.c. 82.9
241 O84 - Public administration and defence; compulsory social security 84
242 O84.1 - Administration of the State and the economic and social policy of the community 84.1
243 O84.2 - Provision of services to the community as a whole 84.2
244 O84.3 - Compulsory social security activities 84.3
245 P85 - Education 85
246 P85.1 - Pre-primary education 85.1
247 P85.2 - Primary education 85.2
248 P85.3 - Secondary education 85.3
249 P85.4 - Higher education 85.4
250 P85.5 - Other education 85.5
251 P85.6 - Educational support activities 85.6
252 Q86 - Human health activities 86
253 Q86.1 - Hospital activities 86.1
254 Q86.2.1 - General medical practice activities 86.21
255 Q86.2.2 - Specialist medical practice activities 86.22
256 Q86.9 - Other human health activities 86.9
257 Q87 - Residential care activities 87
258 Q87.1 - Residential nursing care activities 87.1
259 Q87.2 - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse 87.2
260 Q87.3 - Residential care activities for the elderly and disabled 87.3
261 Q87.9 - Other residential care activities 87.9
262 Q88 - Social work activities without accommodation 88
263 Q88.1 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled 88.1
264 Q88.9 - Other social work activities without accommodation 88.9
265 R92 - Gambling and betting activities 92
266 *obor_370 93
267 *obor_371 93.1
268 Other entertainment and recreation activities 93.2
269 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1
270 S95.2 - Repair of personal and household goods 95.2
271 S96 - Other personal service activities 96
Non-accredited certification
Request

اگر نیاز به استعلام قیمت دارید، لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید تا استعلام قیمت برای شما ایمیل شود.

Company
IDnr
Contact person
e-mail
Fields of Activity
Number of branch
Number of employees
Standart of management system
Expected certification date (month / year):
Comment: ___
code
Enter the code number from the picture:
برخی از اعداد ما
12
تعداد پروژه های اجرا شده
3939
تعداد گواهینامه های صادر شده
306
تعداد برنامه های اعتباردهی شده
25
تعداد دوره های آموزشی
شرکای ما
MP Auditing arm_cert_reg_logo

تماس های اولیه

تماس با ما        

شرکت آزمونگر راویان مدیریت – آرم سرت        

آدرس: تهران – بلوار میرداماد – خیابان البرز - خیابان قبادیان شرقی – پلاک 28 – واحد 5       

کدپستی: 1918933156      

تلفن :30 - 828 410 26        

فکس :30 - 828 410 26        

Info@Armcert.com:ایمیل