گواهی
گواهی
Insert the certificate number
EMS (ISO 14001)
www_cert_ems
www_obak_ems
sequence number Title of field NACE code  
1 A1 - Crop and animal production, hunting and related service activities 1
2 A1.1 - Growing of non-perennial crops 1.1
3 A1.2 - Growing of perennial crops 1.2
4 A1.3 - Plant propagation 1.3
5 A1.4 - Animal production 1.4
6 A1.5 - Mixed farming 1.5
7 A1.6 - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities 1.6
8 A1.7 - Hunting, trapping and related service activities 1.7
9 C10.9 - Manufacture of prepared animal feeds 10.9
10 Food products and beverages, tobacco products 11
11 *obor_347 11.01
12 *obor_348 11.02
13 *obor_349 11.03
14 *obor_350 11.04
15 *obor_351 11.05
16 *obor_352 11.06
17 *obor_353 11.07
18 C13 - Manufacture of textiles 13
19 C13.1 - Preparation and spinning of textile fibres 13.1
20 C13.2 - Weaving of textiles 13.2
21 C13.3 - Finishing of textiles 13.3
22 C13.9 - Manufacture of other textiles 13.9
23 C16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 16
24 C16.1 - Sawmilling and planing of wood 16.1
25 C16.2 - Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials 16.2
26 C17 - Manufacture of paper and paper products 17
27 C17.1 - Manufacture of pulp, paper and paperboard 17.1
28 C17.2 - Manufacture of articles of paper and paperboard 17.2
29 C18 - Printing and reproduction of recorded media 18
30 C18.1 - Printing and service activities related to printing 18.1
31 C18.2 - Reproduction of recorded media 18.2
32 A2 - Forestry and logging 2
33 A2.1 - Silviculture and other forestry activities 2.1
34 A2.2 - Logging 2.2
35 A2.3 - Gathering of wild growing non-wood products 2.3
36 A2.4 - Support services to forestry 2.4
37 *obor_354 20
38 *obor_239 20.1
39 *obor_240 20.2
40 C20.3 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 20.3
41 C20.4 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 20.4
42 C20.5 - Manufacture of other chemical products 20.5
43 *obor_241 20.6
44 *obor_341 22.1
45 C22.2 - Manufacture of plastics products 22.2
46 C23.5 - Manufacture of cement, lime and plaster 23.5
47 C23.6 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster 23.6
48 C24 - Manufacture of basic metals 24
49 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1
50 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2
51 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3
52 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4
53 C24.5 - Casting of metals 24.5
54 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25
55 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1
56 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2
57 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3
58 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5
59 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6
60 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7
61 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9
62 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26
63 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1
64 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2
65 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3
66 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4
67 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5
68 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6
69 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7
70 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8
71 C27 - Manufacture of electrical equipment 27
72 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1
73 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2
74 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3
75 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4
76 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5
77 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9
78 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28
79 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1
80 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2
81 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3
82 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4
83 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9
84 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 29
85 *obor_355 29.1
86 *obor_356 29.2
87 *obor_357 29.3
88 *obor_344 30.2
89 Manufacture of transport equipment n.e.c. 30.9
90 C31 - Manufacture of furniture 31
91 *obor_372 31.01
92 *obor_373 31.02
93 *obor_374 31.03
94 *obor_375 31.09
95 C32 - Other manufacturing 32
96 C32.1 - Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles 32.1
97 C32.2 - Manufacture of musical instruments 32.2
98 C32.3 - Manufacture of sports goods 32.3
99 C32.4 - Manufacture of games and toys 32.4
100 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5
101 C32.9 - Manufacturing n.e.c. 32.9
102 C33 - Repair and installation of machinery and equipment 33
103 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11
104 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12
105 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13
106 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14
107 *obor_345 33.17
108 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2
109 E37 - Sewerage 37
110 E38.1 - Waste collection 38.1
111 E38.2 - Waste treatment and disposal 38.2
112 E38.3 - Materials recovery 38.3
113 E39 - Remediation activities and other waste management services 39
114 F41 - Construction of buildings 41
115 F41.1 - Development of building projects 41.1
116 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2
117 F42 - Civil engineering 42
118 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1
119 F42.2 - Construction of utility projects 42.2
120 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9
121 F43 - Specialised construction activities 43
122 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1
123 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2
124 F43.3 - Building completion and finishing 43.3
125 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9
126 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45
127 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1
128 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2
129 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3
130 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4
131 G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 46
132 G46.1 - Wholesale on a fee or contract basis 46.1
133 G46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals 46.2
134 G46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco 46.3
135 G46.4 - Wholesale of household goods 46.4
136 G46.5 - Wholesale of information and communication equipment 46.5
137 G46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies 46.6
138 G46.7 - Other specialised wholesale 46.7
139 G46.9 - Non-specialised wholesale trade 46.9
140 G47 - Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 47
141 G47.1 - Retail sale in non-specialised stores 47.1
142 G47.2 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores 47.2
143 G47.3 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores 47.3
144 G47.4 - Retail sale of information and communication equipment in specialised stores 47.4
145 G47.5 - Retail sale of other household equipment in specialised stores 47.5
146 G47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores 47.6
147 G47.7 - Retail sale of other goods in specialised stores 47.7
148 G47.8 - Retail sale via stalls and markets 47.8
149 G47.9 - Retail trade not in stores, stalls or markets 47.9
150 H49 - Land transport and transport via pipelines 49
151 *obor_319 49.1
152 *obor_320 49.2
153 H49.3 - Other passenger land transport 49.3
154 H49.4 - Freight transport by road and removal services 49.4
155 *obor_346 49.5
156 H50 - Water transport 50
157 *obor_358 50.1
158 *obor_359 50.2
159 *obor_360 50.3
160 *obor_361 50.4
161 H51 - Air transport 51
162 H51.1 - Passenger air transport 51.1
163 *obor_362 51.2
164 H52 - Warehousing and support activities for transportation 52
165 H52.1 - Warehousing and storage 52.1
166 H52.2 - Support activities for transportation 52.2
167 H53 - Postal and courier activities 53
168 *obor_363 53.1
169 *obor_364 53.2
170 I55 - Accommodation 55
171 I55.1 - Hotels and similar accommodation 55.1
172 I55.2 - Holiday and other short-stay accommodation 55.2
173 I55.3 - Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks 55.3
174 I55.9 - Other accommodation 55.9
175 I56 - Food and beverage service activities 56
176 I56.1 - Restaurants and mobile food service activities 56.1
177 I56.2 - Event catering and other food service activities 56.2
178 I56.3 - Beverage serving activities 56.3
179 J58.1 - Publishing of books, periodicals and other publishing activities 58.1
180 J58.2 - Software publishing 58.2
181 J59.2 - Sound recording and music publishing activities 59.2
182 J61 - Telecommunications 61
183 J61.1 - Wired telecommunications activities 61.1
184 J61.2 - Wireless telecommunications activities 61.2
185 J61.3 - Satellite telecommunications activities 61.3
186 J61.9 - Other telecommunications activities 61.9
187 J62 - Computer programming, consultancy and related activities 62
188 J63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals 63.1
189 J63.9 - Other information service activities 63.9
190 K64.1.9 - Other monetary intermediation 64.19
191 K64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding 64.9
192 L68 - Real estate activities 68
193 *obor_365 68.1
194 *obor_366 68.2
195 *obor_367 68.3
196 M69 - Legal and accounting activities 69
197 M69.1 - Legal activities 69.1
198 M69.2 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy 69.2
199 M70 - Activities of head offices; management consultancy activities 70
200 M70.1 - Activities of head offices 70.1
201 M70.2 - Management consultancy activities 70.2
202 M71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 71
203 M71.1 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy 71.1
204 M71.2 - Technical testing and analysis 71.2
205 M72 - Scientific research and development 72
206 M72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering 72.1
207 M72.2 - Research and experimental development on social sciences and humanities 72.2
208 M73 - Advertising and market research 73
209 M73.1 - Advertising 73.1
210 M73.2 - Market research and public opinion polling 73.2
211 M74 - Other professional, scientific and technical activities 74
212 M74.1 - Specialised design activities 74.1
213 M74.2 - Photographic activities 74.2
214 M74.3 - Translation and interpretation activities 74.3
215 M74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c. 74.9
216 N77 - Rental and leasing activities 77
217 N77.1 - Renting and leasing of motor vehicles 77.1
218 N77.2 - Renting and leasing of personal and household goods 77.2
219 N77.3 - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods 77.3
220 N77.4 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works 77.4
221 N78 - Employment activities 78
222 N78.1 - Activities of employment placement agencies 78.1
223 N78.2 - Temporary employment agency activities 78.2
224 N78.3 - Other human resources provision 78.3
225 N79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities 79
226 *obor_368 79.1
227 *obor_369 79.9
228 N80 - Security and investigation activities 80
229 N80.1 - Private security activities 80.1
230 N80.2 - Security systems service activities 80.2
231 N80.3 - Investigation activities 80.3
232 N81 - Services to buildings and landscape activities 81
233 N81.1 - Combined facilities support activities 81.1
234 N81.2 - Cleaning activities 81.2
235 N81.3 - Landscape service activities 81.3
236 N82 - Office administrative, office support and other business support activities 82
237 N82.1 - Office administrative and support activities 82.1
238 N82.2 - Activities of call centres 82.2
239 N82.3 - Organisation of conventions and trade shows 82.3
240 N82.9 - Business support service activities n.e.c. 82.9
241 O84 - Public administration and defence; compulsory social security 84
242 O84.1 - Administration of the State and the economic and social policy of the community 84.1
243 O84.2 - Provision of services to the community as a whole 84.2
244 O84.3 - Compulsory social security activities 84.3
245 P85 - Education 85
246 P85.1 - Pre-primary education 85.1
247 P85.2 - Primary education 85.2
248 P85.3 - Secondary education 85.3
249 P85.4 - Higher education 85.4
250 P85.5 - Other education 85.5
251 P85.6 - Educational support activities 85.6
252 Q86 - Human health activities 86
253 Q86.1 - Hospital activities 86.1
254 Q86.2.1 - General medical practice activities 86.21
255 Q86.2.2 - Specialist medical practice activities 86.22
256 Q86.9 - Other human health activities 86.9
257 Q87 - Residential care activities 87
258 Q87.1 - Residential nursing care activities 87.1
259 Q87.2 - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse 87.2
260 Q87.3 - Residential care activities for the elderly and disabled 87.3
261 Q87.9 - Other residential care activities 87.9
262 Q88 - Social work activities without accommodation 88
263 Q88.1 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled 88.1
264 Q88.9 - Other social work activities without accommodation 88.9
265 R92 - Gambling and betting activities 92
266 *obor_370 93
267 *obor_371 93.1
268 Other entertainment and recreation activities 93.2
269 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1
270 S95.2 - Repair of personal and household goods 95.2
271 S96 - Other personal service activities 96
Non-accredited certification
Request

اگر نیاز به استعلام قیمت دارید، لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید تا استعلام قیمت برای شما ایمیل شود.

Company
IDnr
Contact person
e-mail
Fields of Activity
Number of branch
Number of employees
Standart of management system
Expected certification date (month / year):
Comment: ___
code
Enter the code number from the picture:
برخی از اعداد ما
12
تعداد پروژه های اجرا شده
3493
تعداد گواهینامه های صادر شده
302
تعداد برنامه های اعتباردهی شده
25
تعداد دوره های آموزشی
شرکای ما
arm_cert_reg_logo

تماس های اولیه

تماس با ما        

شرکت آزمونگر راویان مدیریت – آرم سرت        

آدرس:ظفر نفت شمالی پلاک 39 واحد 9 کد        

پستی: 1919733163        

تلفن :30 - 828 410 26        

فکس :30 - 828 410 26        

Info@Armcert.com:ایمیل