گواهی
گواهی
Insert the certificate number
QMS (ISO 9001)

سیستم مدیریت کیفیت

 الزامات سیستم مدیریت کیفیت - ایزو 9001

سیستم مدیریت کیفیت چیست؟

سیستم مدیریت کیفیت (QMS) تعیین مقررات هماهنگی همه فعالیت و فرایندهای متعاملی است که در شرکت ها انجام می شوند. هدف تنها دستیابی به کیفیت پایدار محصولات یا خدمات می باشد.

اصول هشتگانه سیستم مدیریت کیفیت

مشتری گرایی: شرکت ها به مشتریان خود وابسته هستند. بنابراین باید خواسته های حال و آینده مشتریان را درک کرده و باید آن خواسته ها را برآورده نموده و برای فراتر رفتن از انتظارات آنها تلاش کنند.

 

رهبری: مدیران و سایر افراد مسئول، همگرایی و استراتژی شرکت را ارتقا می دهند. آنها محیط کاری مناسبی را که برای مشارکت کارکنان در دستیابی به اهداف تعیین شده ضروری است، ایجاد می کنند.

 

مشارکت کارکنان: همه کارکنان در هر سطحی که مشغول فعالیت هستند، مبنای یک سازمان را تشکیل می دهند. هدف از مشارکت آنها این است که شرکت بتواند دانش و مهارت های آنها را برای توسعه به اشتراک گذارد.

 

رویکرد فرایندی: همه فعالیت ها باید در قالب یک فرایند مدیریت شوند. تنها این روش، بیشترین اثربخشی را در رسیدن به اهداف در پی خواهد داشت.

 

رویکرد سیستماتیک در سیستم مدیریت: توصیف، درک و هدایت سیستمی از همه فرایندهای متعامل جهت کمک به کارایی شرکت متمرکز می باشد.

 

بهبود مداوم: باید بعنوان هدفی استراتژیک برای هر شرکت درنظرگرفته شود.

 

تصمیم گیری باید بر مبنای حقایق، شواهد و تحلیل باشد.

 

روابط تجاری سودآور متقابل.

 

چرا سیستم مدیریت کیفیت را اجرا می کنیم؟

میتوان به سیستم مدیریت کارا دست پیدا کرد

میتوان همه فرایندها را بطور دقیق تعریف نموده و آنها را اندازه گیری کرد

میتوان همه فرایندها را بسته به کارکنان مسئول تقسیم نموده و هر مسئولیت را  تعیین نمود.

میتوان هزینه ها را کاهش داد

میتوان به نتایج برنامه ریزی شده دست یافت.

 

چرا برای سیستم مدیریت کیفیت گواهینامه اخذ می کنیم؟

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ارزیابی برآورده نمودن الزامات تعیین شده توسط استاندارد می باشد. صدور گواهینامه می تواند فقط توسط نهاد گواهی دهنده تأیید صلاحیت شده انجام پذیرد. شما می توانید از این گواهینامه برای اثبات سیستم مدیریت کیفیت خود استفاده نمایید.


Accredited files of QMS

sequence number Title of field NACE code  
1 A1 - Crop and animal production, hunting and related service activities 1
2 A1.1 - Growing of non-perennial crops 1.1
3 A1.2 - Growing of perennial crops 1.2
4 A1.3 - Plant propagation 1.3
5 A1.4 - Animal production 1.4
6 A1.5 - Mixed farming 1.5
7 A1.6 - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities 1.6
8 A1.7 - Hunting, trapping and related service activities 1.7
9 C10.9 - Manufacture of prepared animal feeds 10.9
10 Food products and beverages, tobacco products 11
11 *obor_347 11.01
12 *obor_348 11.02
13 *obor_349 11.03
14 *obor_350 11.04
15 *obor_351 11.05
16 *obor_352 11.06
17 *obor_353 11.07
18 C13 - Manufacture of textiles 13
19 C13.1 - Preparation and spinning of textile fibres 13.1
20 C13.2 - Weaving of textiles 13.2
21 C13.3 - Finishing of textiles 13.3
22 C13.9 - Manufacture of other textiles 13.9
23 C16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 16
24 C16.1 - Sawmilling and planing of wood 16.1
25 C16.2 - Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials 16.2
26 C17 - Manufacture of paper and paper products 17
27 C17.1 - Manufacture of pulp, paper and paperboard 17.1
28 C17.2 - Manufacture of articles of paper and paperboard 17.2
29 C18 - Printing and reproduction of recorded media 18
30 C18.1 - Printing and service activities related to printing 18.1
31 C18.2 - Reproduction of recorded media 18.2
32 A2 - Forestry and logging 2
33 A2.1 - Silviculture and other forestry activities 2.1
34 A2.2 - Logging 2.2
35 A2.3 - Gathering of wild growing non-wood products 2.3
36 A2.4 - Support services to forestry 2.4
37 *obor_354 20
38 *obor_239 20.1
39 *obor_240 20.2
40 C20.3 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 20.3
41 C20.4 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 20.4
42 C20.5 - Manufacture of other chemical products 20.5
43 *obor_241 20.6
44 *obor_341 22.1
45 C22.2 - Manufacture of plastics products 22.2
46 C23.5 - Manufacture of cement, lime and plaster 23.5
47 C23.6 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster 23.6
48 C24 - Manufacture of basic metals 24
49 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1
50 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2
51 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3
52 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4
53 C24.5 - Casting of metals 24.5
54 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25
55 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1
56 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2
57 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3
58 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5
59 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6
60 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7
61 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9
62 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26
63 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1
64 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2
65 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3
66 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4
67 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5
68 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6
69 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7
70 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8
71 C27 - Manufacture of electrical equipment 27
72 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1
73 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2
74 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3
75 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4
76 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5
77 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9
78 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28
79 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1
80 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2
81 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3
82 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4
83 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9
84 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 29
85 C31 - Manufacture of furniture 31
86 *obor_372 31.01
87 *obor_373 31.02
88 *obor_374 31.03
89 *obor_375 31.09
90 C32 - Other manufacturing 32
91 C32.1 - Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles 32.1
92 C32.2 - Manufacture of musical instruments 32.2
93 C32.3 - Manufacture of sports goods 32.3
94 C32.4 - Manufacture of games and toys 32.4
95 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5
96 C32.9 - Manufacturing n.e.c. 32.9
97 C33 - Repair and installation of machinery and equipment 33
98 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11
99 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12
100 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13
101 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14
102 *obor_345 33.17
103 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2
104 E37 - Sewerage 37
105 E38.1 - Waste collection 38.1
106 E38.2 - Waste treatment and disposal 38.2
107 E38.3 - Materials recovery 38.3
108 E39 - Remediation activities and other waste management services 39
109 F41 - Construction of buildings 41
110 F41.1 - Development of building projects 41.1
111 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2
112 F42 - Civil engineering 42
113 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1
114 F42.2 - Construction of utility projects 42.2
115 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9
116 F43 - Specialised construction activities 43
117 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1
118 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2
119 F43.3 - Building completion and finishing 43.3
120 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9
121 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45
122 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1
123 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2
124 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3
125 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4
126 G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 46
127 G46.1 - Wholesale on a fee or contract basis 46.1
128 G46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals 46.2
129 G46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco 46.3
130 G46.4 - Wholesale of household goods 46.4
131 G46.5 - Wholesale of information and communication equipment 46.5
132 G46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies 46.6
133 G46.7 - Other specialised wholesale 46.7
134 G46.9 - Non-specialised wholesale trade 46.9
135 G47 - Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 47
136 G47.1 - Retail sale in non-specialised stores 47.1
137 G47.2 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores 47.2
138 G47.3 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores 47.3
139 G47.4 - Retail sale of information and communication equipment in specialised stores 47.4
140 G47.5 - Retail sale of other household equipment in specialised stores 47.5
141 G47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores 47.6
142 G47.7 - Retail sale of other goods in specialised stores 47.7
143 G47.8 - Retail sale via stalls and markets 47.8
144 G47.9 - Retail trade not in stores, stalls or markets 47.9
145 H49.3 - Other passenger land transport 49.3
146 H49.4 - Freight transport by road and removal services 49.4
147 *obor_346 49.5
148 H51 - Air transport 51
149 H51.1 - Passenger air transport 51.1
150 H51.2 - Freight air transport 51.21
151 H52 - Warehousing and support activities for transportation 52
152 H52.1 - Warehousing and storage 52.1
153 H52.2 - Support activities for transportation 52.2
154 I55 - Accommodation 55
155 I55.1 - Hotels and similar accommodation 55.1
156 I55.2 - Holiday and other short-stay accommodation 55.2
157 I55.3 - Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks 55.3
158 I55.9 - Other accommodation 55.9
159 I56 - Food and beverage service activities 56
160 I56.1 - Restaurants and mobile food service activities 56.1
161 I56.2 - Event catering and other food service activities 56.2
162 I56.3 - Beverage serving activities 56.3
163 J58.1 - Publishing of books, periodicals and other publishing activities 58.1
164 J58.2 - Software publishing 58.2
165 J59.2 - Sound recording and music publishing activities 59.2
166 J61 - Telecommunications 61
167 J61.1 - Wired telecommunications activities 61.1
168 J61.2 - Wireless telecommunications activities 61.2
169 J61.3 - Satellite telecommunications activities 61.3
170 J61.9 - Other telecommunications activities 61.9
171 J62 - Computer programming, consultancy and related activities 62
172 J63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals 63.1
173 J63.9 - Other information service activities 63.9
174 K64.1.9 - Other monetary intermediation 64.19
175 K64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding 64.9
176 L68 - Real estate activities 68
177 *obor_365 68.1
178 *obor_366 68.2
179 *obor_367 68.3
180 M69 - Legal and accounting activities 69
181 M69.1 - Legal activities 69.1
182 M69.2 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy 69.2
183 M70 - Activities of head offices; management consultancy activities 70
184 M70.1 - Activities of head offices 70.1
185 M70.2 - Management consultancy activities 70.2
186 M71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 71
187 M71.1 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy 71.1
188 M71.2 - Technical testing and analysis 71.2
189 M72 - Scientific research and development 72
190 M72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering 72.1
191 M72.2 - Research and experimental development on social sciences and humanities 72.2
192 M73 - Advertising and market research 73
193 M73.1 - Advertising 73.1
194 M73.2 - Market research and public opinion polling 73.2
195 M74 - Other professional, scientific and technical activities 74
196 M74.1 - Specialised design activities 74.1
197 M74.2 - Photographic activities 74.2
198 M74.3 - Translation and interpretation activities 74.3
199 M74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c. 74.9
200 N77 - Rental and leasing activities 77
201 N77.1 - Renting and leasing of motor vehicles 77.1
202 N77.2 - Renting and leasing of personal and household goods 77.2
203 N77.3 - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods 77.3
204 N77.4 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works 77.4
205 N78 - Employment activities 78
206 N78.1 - Activities of employment placement agencies 78.1
207 N78.2 - Temporary employment agency activities 78.2
208 N78.3 - Other human resources provision 78.3
209 N79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities 79
210 *obor_368 79.1
211 *obor_369 79.9
212 N80 - Security and investigation activities 80
213 N80.1 - Private security activities 80.1
214 N80.2 - Security systems service activities 80.2
215 N80.3 - Investigation activities 80.3
216 N81 - Services to buildings and landscape activities 81
217 N81.1 - Combined facilities support activities 81.1
218 N81.2 - Cleaning activities 81.2
219 N81.3 - Landscape service activities 81.3
220 N82 - Office administrative, office support and other business support activities 82
221 N82.1 - Office administrative and support activities 82.1
222 N82.2 - Activities of call centres 82.2
223 N82.3 - Organisation of conventions and trade shows 82.3
224 N82.9 - Business support service activities n.e.c. 82.9
225 O84 - Public administration and defence; compulsory social security 84
226 O84.1 - Administration of the State and the economic and social policy of the community 84.1
227 O84.2 - Provision of services to the community as a whole 84.2
228 O84.3 - Compulsory social security activities 84.3
229 P85 - Education 85
230 P85.1 - Pre-primary education 85.1
231 P85.2 - Primary education 85.2
232 P85.3 - Secondary education 85.3
233 P85.4 - Higher education 85.4
234 P85.5 - Other education 85.5
235 P85.6 - Educational support activities 85.6
236 Q86 - Human health activities 86
237 Q86.1 - Hospital activities 86.1
238 Q86.2.1 - General medical practice activities 86.21
239 Q86.2.2 - Specialist medical practice activities 86.22
240 Q86.9 - Other human health activities 86.9
241 Q87 - Residential care activities 87
242 Q87.1 - Residential nursing care activities 87.1
243 Q87.2 - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse 87.2
244 Q87.3 - Residential care activities for the elderly and disabled 87.3
245 Q87.9 - Other residential care activities 87.9
246 Q88 - Social work activities without accommodation 88
247 Q88.1 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled 88.1
248 Q88.9 - Other social work activities without accommodation 88.9
249 R92 - Gambling and betting activities 92
250 *obor_370 93
251 *obor_371 93.1
252 Other entertainment and recreation activities 93.2
253 Other entertainment and recreation activities 93.2
254 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1
255 S95.2 - Repair of personal and household goods 95.2
256 S96 - Other personal service activities 96
Non-accredited certification
Request

اگر نیاز به استعلام قیمت دارید، لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید تا استعلام قیمت برای شما ایمیل شود.

Company
IDnr
Contact person
e-mail
Fields of Activity
Number of branch
Number of employees
Standart of management system
Expected certification date (month / year):
Comment: ___
code
Enter the code number from the picture:
برخی از اعداد ما
12
تعداد پروژه های اجرا شده
3944
تعداد گواهینامه های صادر شده
306
تعداد برنامه های اعتباردهی شده
25
تعداد دوره های آموزشی
شرکای ما
MP Auditing arm_cert_reg_logo

تماس های اولیه

تماس با ما        

شرکت آزمونگر راویان مدیریت – آرم سرت        

آدرس: تهران – بلوار میرداماد – خیابان البرز - خیابان قبادیان شرقی – پلاک 28 – واحد 5       

کدپستی: 1918933156      

تلفن :30 - 828 410 26        

فکس :30 - 828 410 26        

Info@Armcert.com:ایمیل