درباره
sequence number Title of field NACE code www_systemcert
1 A1 - Crop and animal production, hunting and related service activities 1 EMS (E)
2 A1.1 - Growing of non-perennial crops 1.1 EMS (E)
3 A1.2 - Growing of perennial crops 1.2 EMS (E)
4 A1.3 - Plant propagation 1.3 EMS (E)
5 A1.4 - Animal production 1.4 EMS (E)
6 A1.5 - Mixed farming 1.5 EMS (E)
7 A1.6 - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities 1.6 EMS (E)
8 A1.7 - Hunting, trapping and related service activities 1.7 EMS (E)
9 C10.9 - Manufacture of prepared animal feeds 10.9 EMS (E)
10 Food products and beverages, tobacco products 11 EMS (E)
11 *obor_347 11.01 EMS (E)
12 *obor_348 11.02 EMS (E)
13 *obor_349 11.03 EMS (E)
14 *obor_350 11.04 EMS (E)
15 *obor_351 11.05 EMS (E)
16 *obor_352 11.06 EMS (E)
17 *obor_353 11.07 EMS (E)
18 C13 - Manufacture of textiles 13 EMS (E)
19 C13.1 - Preparation and spinning of textile fibres 13.1 EMS (E)
20 C13.2 - Weaving of textiles 13.2 EMS (E)
21 C13.3 - Finishing of textiles 13.3 EMS (E)
22 C13.9 - Manufacture of other textiles 13.9 EMS (E)
23 C16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 16 EMS (E)
24 C16.1 - Sawmilling and planing of wood 16.1 EMS (E)
25 C16.2 - Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials 16.2 EMS (E)
26 C17 - Manufacture of paper and paper products 17 EMS (E)
27 C17.1 - Manufacture of pulp, paper and paperboard 17.1 EMS (E)
28 C17.2 - Manufacture of articles of paper and paperboard 17.2 EMS (E)
29 C18 - Printing and reproduction of recorded media 18 EMS (E)
30 C18.1 - Printing and service activities related to printing 18.1 EMS (E)
31 C18.2 - Reproduction of recorded media 18.2 EMS (E)
32 A2 - Forestry and logging 2 EMS (E)
33 A2.1 - Silviculture and other forestry activities 2.1 EMS (E)
34 A2.2 - Logging 2.2 EMS (E)
35 A2.3 - Gathering of wild growing non-wood products 2.3 EMS (E)
36 A2.4 - Support services to forestry 2.4 EMS (E)
37 *obor_354 20 EMS (E)
38 *obor_239 20.1 EMS (E)
39 *obor_240 20.2 EMS (E)
40 C20.3 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 20.3 EMS (E)
41 C20.4 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 20.4 EMS (E)
42 C20.5 - Manufacture of other chemical products 20.5 EMS (E)
43 *obor_241 20.6 EMS (E)
44 *obor_341 22.1 EMS (E)
45 C22.2 - Manufacture of plastics products 22.2 EMS (E)
46 C23.5 - Manufacture of cement, lime and plaster 23.5 EMS (E)
47 C23.6 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster 23.6 EMS (E)
48 C24 - Manufacture of basic metals 24 EMS (E)
49 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1 EMS (E)
50 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2 EMS (E)
51 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3 EMS (E)
52 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4 EMS (E)
53 C24.5 - Casting of metals 24.5 EMS (E)
54 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25 EMS (E)
55 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1 EMS (E)
56 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2 EMS (E)
57 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3 EMS (E)
58 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5 EMS (E)
59 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6 EMS (E)
60 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7 EMS (E)
61 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9 EMS (E)
62 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26 EMS (E)
63 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1 EMS (E)
64 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2 EMS (E)
65 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3 EMS (E)
66 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4 EMS (E)
67 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5 EMS (E)
68 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6 EMS (E)
69 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7 EMS (E)
70 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8 EMS (E)
71 C27 - Manufacture of electrical equipment 27 EMS (E)
72 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1 EMS (E)
73 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2 EMS (E)
74 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3 EMS (E)
75 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4 EMS (E)
76 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5 EMS (E)
77 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9 EMS (E)
78 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 EMS (E)
79 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1 EMS (E)
80 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2 EMS (E)
81 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3 EMS (E)
82 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4 EMS (E)
83 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9 EMS (E)
84 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 29 EMS (E)
85 *obor_355 29.1 EMS (E)
86 *obor_356 29.2 EMS (E)
87 *obor_357 29.3 EMS (E)
88 *obor_344 30.2 EMS (E)
89 Manufacture of transport equipment n.e.c. 30.9 EMS (E)
90 C31 - Manufacture of furniture 31 EMS (E)
91 *obor_372 31.01 EMS (E)
92 *obor_373 31.02 EMS (E)
93 *obor_374 31.03 EMS (E)
94 *obor_375 31.09 EMS (E)
95 C32 - Other manufacturing 32 EMS (E)
96 C32.1 - Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles 32.1 EMS (E)
97 C32.2 - Manufacture of musical instruments 32.2 EMS (E)
98 C32.3 - Manufacture of sports goods 32.3 EMS (E)
99 C32.4 - Manufacture of games and toys 32.4 EMS (E)
100 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5 EMS (E)
101 C32.9 - Manufacturing n.e.c. 32.9 EMS (E)
102 C33 - Repair and installation of machinery and equipment 33 EMS (E)
103 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11 EMS (E)
104 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12 EMS (E)
105 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13 EMS (E)
106 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14 EMS (E)
107 *obor_345 33.17 EMS (E)
108 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2 EMS (E)
109 E37 - Sewerage 37 EMS (E)
110 E38.1 - Waste collection 38.1 EMS (E)
111 E38.2 - Waste treatment and disposal 38.2 EMS (E)
112 E38.3 - Materials recovery 38.3 EMS (E)
113 E39 - Remediation activities and other waste management services 39 EMS (E)
114 F41 - Construction of buildings 41 EMS (E)
115 F41.1 - Development of building projects 41.1 EMS (E)
116 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2 EMS (E)
117 F42 - Civil engineering 42 EMS (E)
118 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1 EMS (E)
119 F42.2 - Construction of utility projects 42.2 EMS (E)
120 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9 EMS (E)
121 F43 - Specialised construction activities 43 EMS (E)
122 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1 EMS (E)
123 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2 EMS (E)
124 F43.3 - Building completion and finishing 43.3 EMS (E)
125 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9 EMS (E)
126 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45 EMS (E)
127 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1 EMS (E)
128 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2 EMS (E)
129 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3 EMS (E)
130 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4 EMS (E)
131 G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 46 EMS (E)
132 G46.1 - Wholesale on a fee or contract basis 46.1 EMS (E)
133 G46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals 46.2 EMS (E)
134 G46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco 46.3 EMS (E)
135 G46.4 - Wholesale of household goods 46.4 EMS (E)
136 G46.5 - Wholesale of information and communication equipment 46.5 EMS (E)
137 G46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies 46.6 EMS (E)
138 G46.7 - Other specialised wholesale 46.7 EMS (E)
139 G46.9 - Non-specialised wholesale trade 46.9 EMS (E)
140 G47 - Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 47 EMS (E)
141 G47.1 - Retail sale in non-specialised stores 47.1 EMS (E)
142 G47.2 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores 47.2 EMS (E)
143 G47.3 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores 47.3 EMS (E)
144 G47.4 - Retail sale of information and communication equipment in specialised stores 47.4 EMS (E)
145 G47.5 - Retail sale of other household equipment in specialised stores 47.5 EMS (E)
146 G47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores 47.6 EMS (E)
147 G47.7 - Retail sale of other goods in specialised stores 47.7 EMS (E)
148 G47.8 - Retail sale via stalls and markets 47.8 EMS (E)
149 G47.9 - Retail trade not in stores, stalls or markets 47.9 EMS (E)
150 H49 - Land transport and transport via pipelines 49 EMS (E)
151 *obor_319 49.1 EMS (E)
152 *obor_320 49.2 EMS (E)
153 H49.3 - Other passenger land transport 49.3 EMS (E)
154 H49.4 - Freight transport by road and removal services 49.4 EMS (E)
155 *obor_346 49.5 EMS (E)
156 H50 - Water transport 50 EMS (E)
157 *obor_358 50.1 EMS (E)
158 *obor_359 50.2 EMS (E)
159 *obor_360 50.3 EMS (E)
160 *obor_361 50.4 EMS (E)
161 H51 - Air transport 51 EMS (E)
162 H51.1 - Passenger air transport 51.1 EMS (E)
163 *obor_362 51.2 EMS (E)
164 H52 - Warehousing and support activities for transportation 52 EMS (E)
165 H52.1 - Warehousing and storage 52.1 EMS (E)
166 H52.2 - Support activities for transportation 52.2 EMS (E)
167 H53 - Postal and courier activities 53 EMS (E)
168 *obor_363 53.1 EMS (E)
169 *obor_364 53.2 EMS (E)
170 I55 - Accommodation 55 EMS (E)
171 I55.1 - Hotels and similar accommodation 55.1 EMS (E)
172 I55.2 - Holiday and other short-stay accommodation 55.2 EMS (E)
173 I55.3 - Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks 55.3 EMS (E)
174 I55.9 - Other accommodation 55.9 EMS (E)
175 I56 - Food and beverage service activities 56 EMS (E)
176 I56.1 - Restaurants and mobile food service activities 56.1 EMS (E)
177 I56.2 - Event catering and other food service activities 56.2 EMS (E)
178 I56.3 - Beverage serving activities 56.3 EMS (E)
179 J58.1 - Publishing of books, periodicals and other publishing activities 58.1 EMS (E)
180 J58.2 - Software publishing 58.2 EMS (E)
181 J59.2 - Sound recording and music publishing activities 59.2 EMS (E)
182 J61 - Telecommunications 61 EMS (E)
183 J61.1 - Wired telecommunications activities 61.1 EMS (E)
184 J61.2 - Wireless telecommunications activities 61.2 EMS (E)
185 J61.3 - Satellite telecommunications activities 61.3 EMS (E)
186 J61.9 - Other telecommunications activities 61.9 EMS (E)
187 J62 - Computer programming, consultancy and related activities 62 EMS (E)
188 J63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals 63.1 EMS (E)
189 J63.9 - Other information service activities 63.9 EMS (E)
190 K64.1.9 - Other monetary intermediation 64.19 EMS (E)
191 K64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding 64.9 EMS (E)
192 L68 - Real estate activities 68 EMS (E)
193 *obor_365 68.1 EMS (E)
194 *obor_366 68.2 EMS (E)
195 *obor_367 68.3 EMS (E)
196 M69 - Legal and accounting activities 69 EMS (E)
197 M69.1 - Legal activities 69.1 EMS (E)
198 M69.2 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy 69.2 EMS (E)
199 M70 - Activities of head offices; management consultancy activities 70 EMS (E)
200 M70.1 - Activities of head offices 70.1 EMS (E)
201 M70.2 - Management consultancy activities 70.2 EMS (E)
202 M71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 71 EMS (E)
203 M71.1 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy 71.1 EMS (E)
204 M71.2 - Technical testing and analysis 71.2 EMS (E)
205 M72 - Scientific research and development 72 EMS (E)
206 M72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering 72.1 EMS (E)
207 M72.2 - Research and experimental development on social sciences and humanities 72.2 EMS (E)
208 M73 - Advertising and market research 73 EMS (E)
209 M73.1 - Advertising 73.1 EMS (E)
210 M73.2 - Market research and public opinion polling 73.2 EMS (E)
211 M74 - Other professional, scientific and technical activities 74 EMS (E)
212 M74.1 - Specialised design activities 74.1 EMS (E)
213 M74.2 - Photographic activities 74.2 EMS (E)
214 M74.3 - Translation and interpretation activities 74.3 EMS (E)
215 M74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c. 74.9 EMS (E)
216 N77 - Rental and leasing activities 77 EMS (E)
217 N77.1 - Renting and leasing of motor vehicles 77.1 EMS (E)
218 N77.2 - Renting and leasing of personal and household goods 77.2 EMS (E)
219 N77.3 - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods 77.3 EMS (E)
220 N77.4 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works 77.4 EMS (E)
221 N78 - Employment activities 78 EMS (E)
222 N78.1 - Activities of employment placement agencies 78.1 EMS (E)
223 N78.2 - Temporary employment agency activities 78.2 EMS (E)
224 N78.3 - Other human resources provision 78.3 EMS (E)
225 N79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities 79 EMS (E)
226 *obor_368 79.1 EMS (E)
227 *obor_369 79.9 EMS (E)
228 N80 - Security and investigation activities 80 EMS (E)
229 N80.1 - Private security activities 80.1 EMS (E)
230 N80.2 - Security systems service activities 80.2 EMS (E)
231 N80.3 - Investigation activities 80.3 EMS (E)
232 N81 - Services to buildings and landscape activities 81 EMS (E)
233 N81.1 - Combined facilities support activities 81.1 EMS (E)
234 N81.2 - Cleaning activities 81.2 EMS (E)
235 N81.3 - Landscape service activities 81.3 EMS (E)
236 N82 - Office administrative, office support and other business support activities 82 EMS (E)
237 N82.1 - Office administrative and support activities 82.1 EMS (E)
238 N82.2 - Activities of call centres 82.2 EMS (E)
239 N82.3 - Organisation of conventions and trade shows 82.3 EMS (E)
240 N82.9 - Business support service activities n.e.c. 82.9 EMS (E)
241 O84 - Public administration and defence; compulsory social security 84 EMS (E)
242 O84.1 - Administration of the State and the economic and social policy of the community 84.1 EMS (E)
243 O84.2 - Provision of services to the community as a whole 84.2 EMS (E)
244 O84.3 - Compulsory social security activities 84.3 EMS (E)
245 P85 - Education 85 EMS (E)
246 P85.1 - Pre-primary education 85.1 EMS (E)
247 P85.2 - Primary education 85.2 EMS (E)
248 P85.3 - Secondary education 85.3 EMS (E)
249 P85.4 - Higher education 85.4 EMS (E)
250 P85.5 - Other education 85.5 EMS (E)
251 P85.6 - Educational support activities 85.6 EMS (E)
252 Q86 - Human health activities 86 EMS (E)
253 Q86.1 - Hospital activities 86.1 EMS (E)
254 Q86.2.1 - General medical practice activities 86.21 EMS (E)
255 Q86.2.2 - Specialist medical practice activities 86.22 EMS (E)
256 Q86.9 - Other human health activities 86.9 EMS (E)
257 Q87 - Residential care activities 87 EMS (E)
258 Q87.1 - Residential nursing care activities 87.1 EMS (E)
259 Q87.2 - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse 87.2 EMS (E)
260 Q87.3 - Residential care activities for the elderly and disabled 87.3 EMS (E)
261 Q87.9 - Other residential care activities 87.9 EMS (E)
262 Q88 - Social work activities without accommodation 88 EMS (E)
263 Q88.1 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled 88.1 EMS (E)
264 Q88.9 - Other social work activities without accommodation 88.9 EMS (E)
265 R92 - Gambling and betting activities 92 EMS (E)
266 *obor_370 93 EMS (E)
267 *obor_371 93.1 EMS (E)
268 Other entertainment and recreation activities 93.2 EMS (E)
269 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1 EMS (E)
270 S95.2 - Repair of personal and household goods 95.2 EMS (E)
271 S96 - Other personal service activities 96 EMS (E)
272 C24 - Manufacture of basic metals 24 SMKO (F)
273 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1 SMKO (F)
274 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2 SMKO (F)
275 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3 SMKO (F)
276 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4 SMKO (F)
277 C24.5 - Casting of metals 24.5 SMKO (F)
278 E38.3 - Materials recovery 38.3 SMKO (F)
279 Catering services E ISO 22000
280 Distribution - Retail / Wholesale FI ISO 22000
281 Distribution - Broker with sweets / sales FII ISO 22000
282 Providing services in the field of transport and storage of fast food perishable food GI ISO 22000
283 Providing services in the field of transport and storage of food and feed stable in room conditions GII ISO 22000
284 C20.5 - Manufacture of other chemical products 20.5 Petroleum, petrochemical and gas industr.
285 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 Petroleum, petrochemical and gas industr.
286 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1 Petroleum, petrochemical and gas industr.
287 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2 Petroleum, petrochemical and gas industr.
288 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3 Petroleum, petrochemical and gas industr.
289 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4 Petroleum, petrochemical and gas industr.
290 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9 Petroleum, petrochemical and gas industr.
291 C33 - Repair and installation of machinery and equipment 33 Petroleum, petrochemical and gas industr.
292 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11 Petroleum, petrochemical and gas industr.
293 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12 Petroleum, petrochemical and gas industr.
294 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2 Petroleum, petrochemical and gas industr.
295 *obor_377 1003 EnMS (E)
296 *obor_378 1004 EnMS (E)
297 *obor_379 1005 EnMS (E)
298 *obor_376 995 EnMS (E)
299 *obor_376 995 EnMS (E)
300 *obor_1000 996 EnMS (E)
301 *obor_326 997 EnMS (E)
302 *obor_321 998 EnMS (E)
303 Information safety management systems 999 ISMS (I)
304 Architectural activities 71.11 *QPK1
305 Engineering activities and related technical consultancy 71.12 *QPK1
306 Surveying and cartographic activities 71.12.2 *QPK1
307 *obor_310 71.12.9 *QPK1
308 Other professional, scientific and technical activities 74.90.9 *QPK1
309 F42.1.1 - Construction of roads and motorways 42.11 SQ - Roads (II/4)
310 F42.1.3 - Construction of bridges and tunnels 42.13 SQ - Roads (II/4)
311 F43.1.1 - Demolition 43.11 SQ - Roads (II/4)
312 F43.1.2 - Site preparation 43.12 SQ - Roads (II/4)
313 Reconnaissance drilling 43.13 *QPK2
314 Engineering activities and related technical consultancy 71.12 *QPK2
315 *obor_318 71.12.1 *QPK2
316 *obor_310 71.12.9 *QPK2
317 M71.2 - Technical testing and analysis 71.2 *QPK2
318 C20.4 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 20.4 GMP
319 G46.4 - Wholesale of household goods 46.4 MD
320 C24 - Manufacture of basic metals 24 QMS-welding-part 4 (N)
321 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1 QMS-welding-part 4 (N)
322 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2 QMS-welding-part 4 (N)
323 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3 QMS-welding-part 4 (N)
324 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4 QMS-welding-part 4 (N)
325 C24.5 - Casting of metals 24.5 QMS-welding-part 4 (N)
326 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25 QMS-welding-part 4 (N)
327 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1 QMS-welding-part 4 (N)
328 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2 QMS-welding-part 4 (N)
329 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3 QMS-welding-part 4 (N)
330 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5 QMS-welding-part 4 (N)
331 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6 QMS-welding-part 4 (N)
332 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7 QMS-welding-part 4 (N)
333 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9 QMS-welding-part 4 (N)
334 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26 QMS-welding-part 4 (N)
335 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1 QMS-welding-part 4 (N)
336 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2 QMS-welding-part 4 (N)
337 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3 QMS-welding-part 4 (N)
338 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4 QMS-welding-part 4 (N)
339 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5 QMS-welding-part 4 (N)
340 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6 QMS-welding-part 4 (N)
341 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7 QMS-welding-part 4 (N)
342 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8 QMS-welding-part 4 (N)
343 C27 - Manufacture of electrical equipment 27 QMS-welding-part 4 (N)
344 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1 QMS-welding-part 4 (N)
345 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2 QMS-welding-part 4 (N)
346 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3 QMS-welding-part 4 (N)
347 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4 QMS-welding-part 4 (N)
348 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5 QMS-welding-part 4 (N)
349 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9 QMS-welding-part 4 (N)
350 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 QMS-welding-part 4 (N)
351 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1 QMS-welding-part 4 (N)
352 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2 QMS-welding-part 4 (N)
353 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3 QMS-welding-part 4 (N)
354 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4 QMS-welding-part 4 (N)
355 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9 QMS-welding-part 4 (N)
356 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5 QMS-welding-part 4 (N)
357 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11 QMS-welding-part 4 (N)
358 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12 QMS-welding-part 4 (N)
359 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13 QMS-welding-part 4 (N)
360 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14 QMS-welding-part 4 (N)
361 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2 QMS-welding-part 4 (N)
362 F41 - Construction of buildings 41 QMS-welding-part 4 (N)
363 F41.1 - Development of building projects 41.1 QMS-welding-part 4 (N)
364 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2 QMS-welding-part 4 (N)
365 F42 - Civil engineering 42 QMS-welding-part 4 (N)
366 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1 QMS-welding-part 4 (N)
367 F42.2 - Construction of utility projects 42.2 QMS-welding-part 4 (N)
368 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9 QMS-welding-part 4 (N)
369 F43 - Specialised construction activities 43 QMS-welding-part 4 (N)
370 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1 QMS-welding-part 4 (N)
371 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2 QMS-welding-part 4 (N)
372 F43.3 - Building completion and finishing 43.3 QMS-welding-part 4 (N)
373 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9 QMS-welding-part 4 (N)
374 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45 QMS-welding-part 4 (N)
375 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1 QMS-welding-part 4 (N)
376 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2 QMS-welding-part 4 (N)
377 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3 QMS-welding-part 4 (N)
378 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4 QMS-welding-part 4 (N)
379 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1 QMS-welding-part 4 (N)
380 A1 - Crop and animal production, hunting and related service activities 1 MS OSH (O)
381 A1.1 - Growing of non-perennial crops 1.1 MS OSH (O)
382 A1.2 - Growing of perennial crops 1.2 MS OSH (O)
383 A1.3 - Plant propagation 1.3 MS OSH (O)
384 A1.4 - Animal production 1.4 MS OSH (O)
385 A1.5 - Mixed farming 1.5 MS OSH (O)
386 A1.6 - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities 1.6 MS OSH (O)
387 A1.7 - Hunting, trapping and related service activities 1.7 MS OSH (O)
388 C10.9 - Manufacture of prepared animal feeds 10.9 MS OSH (O)
389 Food products and beverages, tobacco products 11 MS OSH (O)
390 *obor_347 11.01 MS OSH (O)
391 *obor_348 11.02 MS OSH (O)
392 *obor_349 11.03 MS OSH (O)
393 *obor_350 11.04 MS OSH (O)
394 *obor_351 11.05 MS OSH (O)
395 *obor_352 11.06 MS OSH (O)
396 *obor_353 11.07 MS OSH (O)
397 C13 - Manufacture of textiles 13 MS OSH (O)
398 C13.1 - Preparation and spinning of textile fibres 13.1 MS OSH (O)
399 C13.2 - Weaving of textiles 13.2 MS OSH (O)
400 C13.3 - Finishing of textiles 13.3 MS OSH (O)
401 C13.9 - Manufacture of other textiles 13.9 MS OSH (O)
402 C16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 16 MS OSH (O)
403 C16.1 - Sawmilling and planing of wood 16.1 MS OSH (O)
404 C16.2 - Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials 16.2 MS OSH (O)
405 C17 - Manufacture of paper and paper products 17 MS OSH (O)
406 C17 - Manufacture of paper and paper products 17 MS OSH (O)
407 C17.1 - Manufacture of pulp, paper and paperboard 17.1 MS OSH (O)
408 C17.2 - Manufacture of articles of paper and paperboard 17.2 MS OSH (O)
409 C18 - Printing and reproduction of recorded media 18 MS OSH (O)
410 C18.1 - Printing and service activities related to printing 18.1 MS OSH (O)
411 C18.2 - Reproduction of recorded media 18.2 MS OSH (O)
412 A2 - Forestry and logging 2 MS OSH (O)
413 A2.1 - Silviculture and other forestry activities 2.1 MS OSH (O)
414 A2.2 - Logging 2.2 MS OSH (O)
415 A2.3 - Gathering of wild growing non-wood products 2.3 MS OSH (O)
416 A2.4 - Support services to forestry 2.4 MS OSH (O)
417 *obor_354 20 MS OSH (O)
418 *obor_239 20.1 MS OSH (O)
419 *obor_240 20.2 MS OSH (O)
420 C20.3 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 20.3 MS OSH (O)
421 C20.4 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 20.4 MS OSH (O)
422 C20.5 - Manufacture of other chemical products 20.5 MS OSH (O)
423 *obor_241 20.6 MS OSH (O)
424 *obor_341 22.1 MS OSH (O)
425 C22.2 - Manufacture of plastics products 22.2 MS OSH (O)
426 C23.5 - Manufacture of cement, lime and plaster 23.5 MS OSH (O)
427 C23.6 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster 23.6 MS OSH (O)
428 C24 - Manufacture of basic metals 24 MS OSH (O)
429 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1 MS OSH (O)
430 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2 MS OSH (O)
431 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3 MS OSH (O)
432 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4 MS OSH (O)
433 C24.5 - Casting of metals 24.5 MS OSH (O)
434 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25 MS OSH (O)
435 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1 MS OSH (O)
436 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2 MS OSH (O)
437 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3 MS OSH (O)
438 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5 MS OSH (O)
439 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6 MS OSH (O)
440 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7 MS OSH (O)
441 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9 MS OSH (O)
442 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26 MS OSH (O)
443 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1 MS OSH (O)
444 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2 MS OSH (O)
445 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3 MS OSH (O)
446 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4 MS OSH (O)
447 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5 MS OSH (O)
448 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6 MS OSH (O)
449 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7 MS OSH (O)
450 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8 MS OSH (O)
451 C27 - Manufacture of electrical equipment 27 MS OSH (O)
452 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1 MS OSH (O)
453 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2 MS OSH (O)
454 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3 MS OSH (O)
455 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4 MS OSH (O)
456 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5 MS OSH (O)
457 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9 MS OSH (O)
458 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 MS OSH (O)
459 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1 MS OSH (O)
460 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2 MS OSH (O)
461 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3 MS OSH (O)
462 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4 MS OSH (O)
463 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9 MS OSH (O)
464 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 29 MS OSH (O)
465 *obor_355 29.1 MS OSH (O)
466 *obor_356 29.2 MS OSH (O)
467 *obor_357 29.3 MS OSH (O)
468 *obor_344 30.2 MS OSH (O)
469 Manufacture of transport equipment n.e.c. 30.9 MS OSH (O)
470 C31 - Manufacture of furniture 31 MS OSH (O)
471 *obor_372 31.01 MS OSH (O)
472 *obor_373 31.02 MS OSH (O)
473 *obor_374 31.03 MS OSH (O)
474 *obor_375 31.09 MS OSH (O)
475 C32 - Other manufacturing 32 MS OSH (O)
476 C32.1 - Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles 32.1 MS OSH (O)
477 C32.2 - Manufacture of musical instruments 32.2 MS OSH (O)
478 C32.3 - Manufacture of sports goods 32.3 MS OSH (O)
479 C32.4 - Manufacture of games and toys 32.4 MS OSH (O)
480 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5 MS OSH (O)
481 C32.9 - Manufacturing n.e.c. 32.9 MS OSH (O)
482 C33 - Repair and installation of machinery and equipment 33 MS OSH (O)
483 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11 MS OSH (O)
484 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12 MS OSH (O)
485 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13 MS OSH (O)
486 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14 MS OSH (O)
487 *obor_345 33.17 MS OSH (O)
488 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2 MS OSH (O)
489 E37 - Sewerage 37 MS OSH (O)
490 E38.1 - Waste collection 38.1 MS OSH (O)
491 E38.2 - Waste treatment and disposal 38.2 MS OSH (O)
492 E38.3 - Materials recovery 38.3 MS OSH (O)
493 E39 - Remediation activities and other waste management services 39 MS OSH (O)
494 F41 - Construction of buildings 41 MS OSH (O)
495 F41.1 - Development of building projects 41.1 MS OSH (O)
496 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2 MS OSH (O)
497 F42 - Civil engineering 42 MS OSH (O)
498 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1 MS OSH (O)
499 F42.2 - Construction of utility projects 42.2 MS OSH (O)
500 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9 MS OSH (O)
501 F43 - Specialised construction activities 43 MS OSH (O)
502 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1 MS OSH (O)
503 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2 MS OSH (O)
504 F43.3 - Building completion and finishing 43.3 MS OSH (O)
505 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9 MS OSH (O)
506 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45 MS OSH (O)
507 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1 MS OSH (O)
508 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2 MS OSH (O)
509 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3 MS OSH (O)
510 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4 MS OSH (O)
511 G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 46 MS OSH (O)
512 G46.1 - Wholesale on a fee or contract basis 46.1 MS OSH (O)
513 G46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals 46.2 MS OSH (O)
514 G46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco 46.3 MS OSH (O)
515 G46.4 - Wholesale of household goods 46.4 MS OSH (O)
516 G46.5 - Wholesale of information and communication equipment 46.5 MS OSH (O)
517 G46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies 46.6 MS OSH (O)
518 G46.7 - Other specialised wholesale 46.7 MS OSH (O)
519 G46.9 - Non-specialised wholesale trade 46.9 MS OSH (O)
520 G47 - Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 47 MS OSH (O)
521 G47.1 - Retail sale in non-specialised stores 47.1 MS OSH (O)
522 G47.2 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores 47.2 MS OSH (O)
523 G47.3 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores 47.3 MS OSH (O)
524 G47.4 - Retail sale of information and communication equipment in specialised stores 47.4 MS OSH (O)
525 G47.5 - Retail sale of other household equipment in specialised stores 47.5 MS OSH (O)
526 G47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores 47.6 MS OSH (O)
527 G47.7 - Retail sale of other goods in specialised stores 47.7 MS OSH (O)
528 G47.8 - Retail sale via stalls and markets 47.8 MS OSH (O)
529 G47.9 - Retail trade not in stores, stalls or markets 47.9 MS OSH (O)
530 H49.3 - Other passenger land transport 49.3 MS OSH (O)
531 H49.4 - Freight transport by road and removal services 49.4 MS OSH (O)
532 *obor_346 49.5 MS OSH (O)
533 H51 - Air transport 51 MS OSH (O)
534 H51.1 - Passenger air transport 51.1 MS OSH (O)
535 H51.2 - Freight air transport 51.21 MS OSH (O)
536 H52 - Warehousing and support activities for transportation 52 MS OSH (O)
537 H52.1 - Warehousing and storage 52.1 MS OSH (O)
538 H52.2 - Support activities for transportation 52.2 MS OSH (O)
539 I55 - Accommodation 55 MS OSH (O)
540 I55.1 - Hotels and similar accommodation 55.1 MS OSH (O)
541 I55.2 - Holiday and other short-stay accommodation 55.2 MS OSH (O)
542 I55.3 - Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks 55.3 MS OSH (O)
543 I55.9 - Other accommodation 55.9 MS OSH (O)
544 I56 - Food and beverage service activities 56 MS OSH (O)
545 I56.1 - Restaurants and mobile food service activities 56.1 MS OSH (O)
546 I56.2 - Event catering and other food service activities 56.2 MS OSH (O)
547 I56.3 - Beverage serving activities 56.3 MS OSH (O)
548 J58 - Publishing activities 58 MS OSH (O)
549 J58.1 - Publishing of books, periodicals and other publishing activities 58.1 MS OSH (O)
550 J58.2 - Software publishing 58.2 MS OSH (O)
551 J59.2 - Sound recording and music publishing activities 59.2 MS OSH (O)
552 J61 - Telecommunications 61 MS OSH (O)
553 J61.1 - Wired telecommunications activities 61.1 MS OSH (O)
554 J61.2 - Wireless telecommunications activities 61.2 MS OSH (O)
555 J61.3 - Satellite telecommunications activities 61.3 MS OSH (O)
556 J61.9 - Other telecommunications activities 61.9 MS OSH (O)
557 J62 - Computer programming, consultancy and related activities 62 MS OSH (O)
558 J63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals 63.1 MS OSH (O)
559 J63.9 - Other information service activities 63.9 MS OSH (O)
560 K64.1.9 - Other monetary intermediation 64.19 MS OSH (O)
561 K64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding 64.9 MS OSH (O)
562 L68 - Real estate activities 68 MS OSH (O)
563 *obor_365 68.1 MS OSH (O)
564 *obor_366 68.2 MS OSH (O)
565 *obor_367 68.3 MS OSH (O)
566 M69 - Legal and accounting activities 69 MS OSH (O)
567 M69.1 - Legal activities 69.1 MS OSH (O)
568 M69.2 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy 69.2 MS OSH (O)
569 M70 - Activities of head offices; management consultancy activities 70 MS OSH (O)
570 M70.1 - Activities of head offices 70.1 MS OSH (O)
571 M70.2 - Management consultancy activities 70.2 MS OSH (O)
572 M71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 71 MS OSH (O)
573 M71.1 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy 71.1 MS OSH (O)
574 M71.2 - Technical testing and analysis 71.2 MS OSH (O)
575 M72 - Scientific research and development 72 MS OSH (O)
576 M72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering 72.1 MS OSH (O)
577 M72.2 - Research and experimental development on social sciences and humanities 72.2 MS OSH (O)
578 M73 - Advertising and market research 73 MS OSH (O)
579 M73.1 - Advertising 73.1 MS OSH (O)
580 M73.2 - Market research and public opinion polling 73.2 MS OSH (O)
581 M74 - Other professional, scientific and technical activities 74 MS OSH (O)
582 M74.1 - Specialised design activities 74.1 MS OSH (O)
583 M74.2 - Photographic activities 74.2 MS OSH (O)
584 M74.3 - Translation and interpretation activities 74.3 MS OSH (O)
585 M74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c. 74.9 MS OSH (O)
586 N77 - Rental and leasing activities 77 MS OSH (O)
587 N77.1 - Renting and leasing of motor vehicles 77.1 MS OSH (O)
588 N77.2 - Renting and leasing of personal and household goods 77.2 MS OSH (O)
589 N77.3 - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods 77.3 MS OSH (O)
590 N77.4 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works 77.4 MS OSH (O)
591 N78 - Employment activities 78 MS OSH (O)
592 N78.1 - Activities of employment placement agencies 78.1 MS OSH (O)
593 N78.2 - Temporary employment agency activities 78.2 MS OSH (O)
594 N78.3 - Other human resources provision 78.3 MS OSH (O)
595 N79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities 79 MS OSH (O)
596 *obor_368 79.1 MS OSH (O)
597 *obor_369 79.9 MS OSH (O)
598 N80 - Security and investigation activities 80 MS OSH (O)
599 N80.1 - Private security activities 80.1 MS OSH (O)
600 N80.2 - Security systems service activities 80.2 MS OSH (O)
601 N80.3 - Investigation activities 80.3 MS OSH (O)
602 N81 - Services to buildings and landscape activities 81 MS OSH (O)
603 N81.1 - Combined facilities support activities 81.1 MS OSH (O)
604 N81.2 - Cleaning activities 81.2 MS OSH (O)
605 N81.3 - Landscape service activities 81.3 MS OSH (O)
606 N82 - Office administrative, office support and other business support activities 82 MS OSH (O)
607 N82.1 - Office administrative and support activities 82.1 MS OSH (O)
608 N82.2 - Activities of call centres 82.2 MS OSH (O)
609 N82.3 - Organisation of conventions and trade shows 82.3 MS OSH (O)
610 N82.9 - Business support service activities n.e.c. 82.9 MS OSH (O)
611 O84 - Public administration and defence; compulsory social security 84 MS OSH (O)
612 O84.1 - Administration of the State and the economic and social policy of the community 84.1 MS OSH (O)
613 O84.2 - Provision of services to the community as a whole 84.2 MS OSH (O)
614 O84.3 - Compulsory social security activities 84.3 MS OSH (O)
615 P85 - Education 85 MS OSH (O)
616 P85.1 - Pre-primary education 85.1 MS OSH (O)
617 P85.2 - Primary education 85.2 MS OSH (O)
618 P85.3 - Secondary education 85.3 MS OSH (O)
619 P85.4 - Higher education 85.4 MS OSH (O)
620 P85.5 - Other education 85.5 MS OSH (O)
621 P85.6 - Educational support activities 85.6 MS OSH (O)
622 Q86 - Human health activities 86 MS OSH (O)
623 Q86.1 - Hospital activities 86.1 MS OSH (O)
624 Q86.2.1 - General medical practice activities 86.21 MS OSH (O)
625 Q86.2.2 - Specialist medical practice activities 86.22 MS OSH (O)
626 Q86.9 - Other human health activities 86.9 MS OSH (O)
627 Q87 - Residential care activities 87 MS OSH (O)
628 Q87.1 - Residential nursing care activities 87.1 MS OSH (O)
629 Q87.2 - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse 87.2 MS OSH (O)
630 Q87.3 - Residential care activities for the elderly and disabled 87.3 MS OSH (O)
631 Q87.9 - Other residential care activities 87.9 MS OSH (O)
632 Q88 - Social work activities without accommodation 88 MS OSH (O)
633 Q88.1 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled 88.1 MS OSH (O)
634 Q88.9 - Other social work activities without accommodation 88.9 MS OSH (O)
635 R92 - Gambling and betting activities 92 MS OSH (O)
636 *obor_370 93 MS OSH (O)
637 *obor_371 93.1 MS OSH (O)
638 Other entertainment and recreation activities 93.2 MS OSH (O)
639 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1 MS OSH (O)
640 S95.2 - Repair of personal and household goods 95.2 MS OSH (O)
641 S96 - Other personal service activities 96 MS OSH (O)
642 A1 - Crop and animal production, hunting and related service activities 1 QMS (Q)
643 A1.1 - Growing of non-perennial crops 1.1 QMS (Q)
644 A1.2 - Growing of perennial crops 1.2 QMS (Q)
645 A1.3 - Plant propagation 1.3 QMS (Q)
646 A1.4 - Animal production 1.4 QMS (Q)
647 A1.5 - Mixed farming 1.5 QMS (Q)
648 A1.6 - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities 1.6 QMS (Q)
649 A1.7 - Hunting, trapping and related service activities 1.7 QMS (Q)
650 C10.9 - Manufacture of prepared animal feeds 10.9 QMS (Q)
651 Food products and beverages, tobacco products 11 QMS (Q)
652 *obor_347 11.01 QMS (Q)
653 *obor_348 11.02 QMS (Q)
654 *obor_349 11.03 QMS (Q)
655 *obor_350 11.04 QMS (Q)
656 *obor_351 11.05 QMS (Q)
657 *obor_352 11.06 QMS (Q)
658 *obor_353 11.07 QMS (Q)
659 C13 - Manufacture of textiles 13 QMS (Q)
660 C13.1 - Preparation and spinning of textile fibres 13.1 QMS (Q)
661 C13.2 - Weaving of textiles 13.2 QMS (Q)
662 C13.3 - Finishing of textiles 13.3 QMS (Q)
663 C13.9 - Manufacture of other textiles 13.9 QMS (Q)
664 C16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 16 QMS (Q)
665 C16.1 - Sawmilling and planing of wood 16.1 QMS (Q)
666 C16.2 - Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials 16.2 QMS (Q)
667 C17 - Manufacture of paper and paper products 17 QMS (Q)
668 C17.1 - Manufacture of pulp, paper and paperboard 17.1 QMS (Q)
669 C17.2 - Manufacture of articles of paper and paperboard 17.2 QMS (Q)
670 C18 - Printing and reproduction of recorded media 18 QMS (Q)
671 C18.1 - Printing and service activities related to printing 18.1 QMS (Q)
672 C18.2 - Reproduction of recorded media 18.2 QMS (Q)
673 A2 - Forestry and logging 2 QMS (Q)
674 A2.1 - Silviculture and other forestry activities 2.1 QMS (Q)
675 A2.2 - Logging 2.2 QMS (Q)
676 A2.3 - Gathering of wild growing non-wood products 2.3 QMS (Q)
677 A2.4 - Support services to forestry 2.4 QMS (Q)
678 *obor_354 20 QMS (Q)
679 *obor_239 20.1 QMS (Q)
680 *obor_240 20.2 QMS (Q)
681 C20.3 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 20.3 QMS (Q)
682 C20.4 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 20.4 QMS (Q)
683 C20.5 - Manufacture of other chemical products 20.5 QMS (Q)
684 *obor_241 20.6 QMS (Q)
685 *obor_341 22.1 QMS (Q)
686 C22.2 - Manufacture of plastics products 22.2 QMS (Q)
687 C23.5 - Manufacture of cement, lime and plaster 23.5 QMS (Q)
688 C23.6 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster 23.6 QMS (Q)
689 C24 - Manufacture of basic metals 24 QMS (Q)
690 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1 QMS (Q)
691 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2 QMS (Q)
692 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3 QMS (Q)
693 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4 QMS (Q)
694 C24.5 - Casting of metals 24.5 QMS (Q)
695 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25 QMS (Q)
696 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1 QMS (Q)
697 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2 QMS (Q)
698 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3 QMS (Q)
699 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5 QMS (Q)
700 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6 QMS (Q)
701 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7 QMS (Q)
702 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9 QMS (Q)
703 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26 QMS (Q)
704 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1 QMS (Q)
705 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2 QMS (Q)
706 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3 QMS (Q)
707 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4 QMS (Q)
708 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5 QMS (Q)
709 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6 QMS (Q)
710 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7 QMS (Q)
711 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8 QMS (Q)
712 C27 - Manufacture of electrical equipment 27 QMS (Q)
713 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1 QMS (Q)
714 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2 QMS (Q)
715 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3 QMS (Q)
716 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4 QMS (Q)
717 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5 QMS (Q)
718 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9 QMS (Q)
719 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 QMS (Q)
720 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1 QMS (Q)
721 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2 QMS (Q)
722 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3 QMS (Q)
723 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4 QMS (Q)
724 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9 QMS (Q)
725 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 29 QMS (Q)
726 C31 - Manufacture of furniture 31 QMS (Q)
727 *obor_372 31.01 QMS (Q)
728 *obor_373 31.02 QMS (Q)
729 *obor_374 31.03 QMS (Q)
730 *obor_375 31.09 QMS (Q)
731 C32 - Other manufacturing 32 QMS (Q)
732 C32.1 - Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles 32.1 QMS (Q)
733 C32.2 - Manufacture of musical instruments 32.2 QMS (Q)
734 C32.3 - Manufacture of sports goods 32.3 QMS (Q)
735 C32.4 - Manufacture of games and toys 32.4 QMS (Q)
736 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5 QMS (Q)
737 C32.9 - Manufacturing n.e.c. 32.9 QMS (Q)
738 C33 - Repair and installation of machinery and equipment 33 QMS (Q)
739 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11 QMS (Q)
740 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12 QMS (Q)
741 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13 QMS (Q)
742 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14 QMS (Q)
743 *obor_345 33.17 QMS (Q)
744 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2 QMS (Q)
745 E37 - Sewerage 37 QMS (Q)
746 E38.1 - Waste collection 38.1 QMS (Q)
747 E38.2 - Waste treatment and disposal 38.2 QMS (Q)
748 E38.3 - Materials recovery 38.3 QMS (Q)
749 E39 - Remediation activities and other waste management services 39 QMS (Q)
750 F41 - Construction of buildings 41 QMS (Q)
751 F41.1 - Development of building projects 41.1 QMS (Q)
752 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2 QMS (Q)
753 F42 - Civil engineering 42 QMS (Q)
754 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1 QMS (Q)
755 F42.2 - Construction of utility projects 42.2 QMS (Q)
756 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9 QMS (Q)
757 F43 - Specialised construction activities 43 QMS (Q)
758 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1 QMS (Q)
759 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2 QMS (Q)
760 F43.3 - Building completion and finishing 43.3 QMS (Q)
761 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9 QMS (Q)
762 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45 QMS (Q)
763 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1 QMS (Q)
764 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2 QMS (Q)
765 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3 QMS (Q)
766 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4 QMS (Q)
767 G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 46 QMS (Q)
768 G46.1 - Wholesale on a fee or contract basis 46.1 QMS (Q)
769 G46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals 46.2 QMS (Q)
770 G46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco 46.3 QMS (Q)
771 G46.4 - Wholesale of household goods 46.4 QMS (Q)
772 G46.5 - Wholesale of information and communication equipment 46.5 QMS (Q)
773 G46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies 46.6 QMS (Q)
774 G46.7 - Other specialised wholesale 46.7 QMS (Q)
775 G46.9 - Non-specialised wholesale trade 46.9 QMS (Q)
776 G47 - Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 47 QMS (Q)
777 G47.1 - Retail sale in non-specialised stores 47.1 QMS (Q)
778 G47.2 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores 47.2 QMS (Q)
779 G47.3 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores 47.3 QMS (Q)
780 G47.4 - Retail sale of information and communication equipment in specialised stores 47.4 QMS (Q)
781 G47.5 - Retail sale of other household equipment in specialised stores 47.5 QMS (Q)
782 G47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores 47.6 QMS (Q)
783 G47.7 - Retail sale of other goods in specialised stores 47.7 QMS (Q)
784 G47.8 - Retail sale via stalls and markets 47.8 QMS (Q)
785 G47.9 - Retail trade not in stores, stalls or markets 47.9 QMS (Q)
786 H49.3 - Other passenger land transport 49.3 QMS (Q)
787 H49.4 - Freight transport by road and removal services 49.4 QMS (Q)
788 *obor_346 49.5 QMS (Q)
789 H51 - Air transport 51 QMS (Q)
790 H51.1 - Passenger air transport 51.1 QMS (Q)
791 H51.2 - Freight air transport 51.21 QMS (Q)
792 H52 - Warehousing and support activities for transportation 52 QMS (Q)
793 H52.1 - Warehousing and storage 52.1 QMS (Q)
794 H52.2 - Support activities for transportation 52.2 QMS (Q)
795 I55 - Accommodation 55 QMS (Q)
796 I55.1 - Hotels and similar accommodation 55.1 QMS (Q)
797 I55.2 - Holiday and other short-stay accommodation 55.2 QMS (Q)
798 I55.3 - Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks 55.3 QMS (Q)
799 I55.9 - Other accommodation 55.9 QMS (Q)
800 I56 - Food and beverage service activities 56 QMS (Q)
801 I56.1 - Restaurants and mobile food service activities 56.1 QMS (Q)
802 I56.2 - Event catering and other food service activities 56.2 QMS (Q)
803 I56.3 - Beverage serving activities 56.3 QMS (Q)
804 J58.1 - Publishing of books, periodicals and other publishing activities 58.1 QMS (Q)
805 J58.2 - Software publishing 58.2 QMS (Q)
806 J59.2 - Sound recording and music publishing activities 59.2 QMS (Q)
807 J61 - Telecommunications 61 QMS (Q)
808 J61.1 - Wired telecommunications activities 61.1 QMS (Q)
809 J61.2 - Wireless telecommunications activities 61.2 QMS (Q)
810 J61.3 - Satellite telecommunications activities 61.3 QMS (Q)
811 J61.9 - Other telecommunications activities 61.9 QMS (Q)
812 J62 - Computer programming, consultancy and related activities 62 QMS (Q)
813 J63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals 63.1 QMS (Q)
814 J63.9 - Other information service activities 63.9 QMS (Q)
815 K64.1.9 - Other monetary intermediation 64.19 QMS (Q)
816 K64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding 64.9 QMS (Q)
817 L68 - Real estate activities 68 QMS (Q)
818 *obor_365 68.1 QMS (Q)
819 *obor_366 68.2 QMS (Q)
820 *obor_367 68.3 QMS (Q)
821 M69 - Legal and accounting activities 69 QMS (Q)
822 M69.1 - Legal activities 69.1 QMS (Q)
823 M69.2 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy 69.2 QMS (Q)
824 M70 - Activities of head offices; management consultancy activities 70 QMS (Q)
825 M70.1 - Activities of head offices 70.1 QMS (Q)
826 M70.2 - Management consultancy activities 70.2 QMS (Q)
827 M71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 71 QMS (Q)
828 M71.1 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy 71.1 QMS (Q)
829 M71.2 - Technical testing and analysis 71.2 QMS (Q)
830 M72 - Scientific research and development 72 QMS (Q)
831 M72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering 72.1 QMS (Q)
832 M72.2 - Research and experimental development on social sciences and humanities 72.2 QMS (Q)
833 M73 - Advertising and market research 73 QMS (Q)
834 M73.1 - Advertising 73.1 QMS (Q)
835 M73.2 - Market research and public opinion polling 73.2 QMS (Q)
836 M74 - Other professional, scientific and technical activities 74 QMS (Q)
837 M74.1 - Specialised design activities 74.1 QMS (Q)
838 M74.2 - Photographic activities 74.2 QMS (Q)
839 M74.3 - Translation and interpretation activities 74.3 QMS (Q)
840 M74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c. 74.9 QMS (Q)
841 N77 - Rental and leasing activities 77 QMS (Q)
842 N77.1 - Renting and leasing of motor vehicles 77.1 QMS (Q)
843 N77.2 - Renting and leasing of personal and household goods 77.2 QMS (Q)
844 N77.3 - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods 77.3 QMS (Q)
845 N77.4 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works 77.4 QMS (Q)
846 N78 - Employment activities 78 QMS (Q)
847 N78.1 - Activities of employment placement agencies 78.1 QMS (Q)
848 N78.2 - Temporary employment agency activities 78.2 QMS (Q)
849 N78.3 - Other human resources provision 78.3 QMS (Q)
850 N79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities 79 QMS (Q)
851 *obor_368 79.1 QMS (Q)
852 *obor_369 79.9 QMS (Q)
853 N80 - Security and investigation activities 80 QMS (Q)
854 N80.1 - Private security activities 80.1 QMS (Q)
855 N80.2 - Security systems service activities 80.2 QMS (Q)
856 N80.3 - Investigation activities 80.3 QMS (Q)
857 N81 - Services to buildings and landscape activities 81 QMS (Q)
858 N81.1 - Combined facilities support activities 81.1 QMS (Q)
859 N81.2 - Cleaning activities 81.2 QMS (Q)
860 N81.3 - Landscape service activities 81.3 QMS (Q)
861 N82 - Office administrative, office support and other business support activities 82 QMS (Q)
862 N82.1 - Office administrative and support activities 82.1 QMS (Q)
863 N82.2 - Activities of call centres 82.2 QMS (Q)
864 N82.3 - Organisation of conventions and trade shows 82.3 QMS (Q)
865 N82.9 - Business support service activities n.e.c. 82.9 QMS (Q)
866 O84 - Public administration and defence; compulsory social security 84 QMS (Q)
867 O84.1 - Administration of the State and the economic and social policy of the community 84.1 QMS (Q)
868 O84.2 - Provision of services to the community as a whole 84.2 QMS (Q)
869 O84.3 - Compulsory social security activities 84.3 QMS (Q)
870 P85 - Education 85 QMS (Q)
871 P85.1 - Pre-primary education 85.1 QMS (Q)
872 P85.2 - Primary education 85.2 QMS (Q)
873 P85.3 - Secondary education 85.3 QMS (Q)
874 P85.4 - Higher education 85.4 QMS (Q)
875 P85.5 - Other education 85.5 QMS (Q)
876 P85.6 - Educational support activities 85.6 QMS (Q)
877 Q86 - Human health activities 86 QMS (Q)
878 Q86.1 - Hospital activities 86.1 QMS (Q)
879 Q86.2.1 - General medical practice activities 86.21 QMS (Q)
880 Q86.2.2 - Specialist medical practice activities 86.22 QMS (Q)
881 Q86.9 - Other human health activities 86.9 QMS (Q)
882 Q87 - Residential care activities 87 QMS (Q)
883 Q87.1 - Residential nursing care activities 87.1 QMS (Q)
884 Q87.2 - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse 87.2 QMS (Q)
885 Q87.3 - Residential care activities for the elderly and disabled 87.3 QMS (Q)
886 Q87.9 - Other residential care activities 87.9 QMS (Q)
887 Q88 - Social work activities without accommodation 88 QMS (Q)
888 Q88.1 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled 88.1 QMS (Q)
889 Q88.9 - Other social work activities without accommodation 88.9 QMS (Q)
890 R92 - Gambling and betting activities 92 QMS (Q)
891 *obor_370 93 QMS (Q)
892 *obor_371 93.1 QMS (Q)
893 Other entertainment and recreation activities 93.2 QMS (Q)
894 Other entertainment and recreation activities 93.2 QMS (Q)
895 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1 QMS (Q)
896 S95.2 - Repair of personal and household goods 95.2 QMS (Q)
897 S96 - Other personal service activities 96 QMS (Q)
898 C24 - Manufacture of basic metals 24 QMS-welding-part 3 (S)
899 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1 QMS-welding-part 3 (S)
900 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2 QMS-welding-part 3 (S)
901 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3 QMS-welding-part 3 (S)
902 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4 QMS-welding-part 3 (S)
903 C24.5 - Casting of metals 24.5 QMS-welding-part 3 (S)
904 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25 QMS-welding-part 3 (S)
905 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1 QMS-welding-part 3 (S)
906 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2 QMS-welding-part 3 (S)
907 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3 QMS-welding-part 3 (S)
908 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5 QMS-welding-part 3 (S)
909 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6 QMS-welding-part 3 (S)
910 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7 QMS-welding-part 3 (S)
911 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9 QMS-welding-part 3 (S)
912 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26 QMS-welding-part 3 (S)
913 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1 QMS-welding-part 3 (S)
914 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2 QMS-welding-part 3 (S)
915 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3 QMS-welding-part 3 (S)
916 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4 QMS-welding-part 3 (S)
917 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5 QMS-welding-part 3 (S)
918 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6 QMS-welding-part 3 (S)
919 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7 QMS-welding-part 3 (S)
920 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8 QMS-welding-part 3 (S)
921 C27 - Manufacture of electrical equipment 27 QMS-welding-part 3 (S)
922 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1 QMS-welding-part 3 (S)
923 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2 QMS-welding-part 3 (S)
924 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3 QMS-welding-part 3 (S)
925 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4 QMS-welding-part 3 (S)
926 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5 QMS-welding-part 3 (S)
927 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9 QMS-welding-part 3 (S)
928 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 QMS-welding-part 3 (S)
929 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1 QMS-welding-part 3 (S)
930 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2 QMS-welding-part 3 (S)
931 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3 QMS-welding-part 3 (S)
932 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4 QMS-welding-part 3 (S)
933 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9 QMS-welding-part 3 (S)
934 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5 QMS-welding-part 3 (S)
935 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11 QMS-welding-part 3 (S)
936 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12 QMS-welding-part 3 (S)
937 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13 QMS-welding-part 3 (S)
938 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14 QMS-welding-part 3 (S)
939 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2 QMS-welding-part 3 (S)
940 F41 - Construction of buildings 41 QMS-welding-part 3 (S)
941 F41.1 - Development of building projects 41.1 QMS-welding-part 3 (S)
942 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2 QMS-welding-part 3 (S)
943 F42 - Civil engineering 42 QMS-welding-part 3 (S)
944 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1 QMS-welding-part 3 (S)
945 F42.2 - Construction of utility projects 42.2 QMS-welding-part 3 (S)
946 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9 QMS-welding-part 3 (S)
947 F43 - Specialised construction activities 43 QMS-welding-part 3 (S)
948 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1 QMS-welding-part 3 (S)
949 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2 QMS-welding-part 3 (S)
950 F43.3 - Building completion and finishing 43.3 QMS-welding-part 3 (S)
951 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9 QMS-welding-part 3 (S)
952 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45 QMS-welding-part 3 (S)
953 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1 QMS-welding-part 3 (S)
954 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2 QMS-welding-part 3 (S)
955 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3 QMS-welding-part 3 (S)
956 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4 QMS-welding-part 3 (S)
957 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1 QMS-welding-part 3 (S)
958 F41 - Construction of buildings 41 ISO 39001
959 F41.1 - Development of building projects 41.1 ISO 39001
960 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2 ISO 39001
961 F42 - Civil engineering 42 ISO 39001
962 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1 ISO 39001
963 F42.1.1 - Construction of roads and motorways 42.11 ISO 39001
964 F42.1.3 - Construction of bridges and tunnels 42.13 ISO 39001
965 F42.2 - Construction of utility projects 42.2 ISO 39001
966 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9 ISO 39001
967 F43 - Specialised construction activities 43 ISO 39001
968 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1 ISO 39001
969 F43.1.1 - Demolition 43.11 ISO 39001
970 F43.1.2 - Site preparation 43.12 ISO 39001
971 Reconnaissance drilling 43.13 ISO 39001
972 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2 ISO 39001
973 F43.3 - Building completion and finishing 43.3 ISO 39001
974 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9 ISO 39001
975 Management services in Information Technology 0 ITS (T)
976 Other entertainment and recreation activities 93.2 ISO 13009
977 C24 - Manufacture of basic metals 24 QMS-welding-part 2 (V)
978 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1 QMS-welding-part 2 (V)
979 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2 QMS-welding-part 2 (V)
980 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3 QMS-welding-part 2 (V)
981 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4 QMS-welding-part 2 (V)
982 C24.5 - Casting of metals 24.5 QMS-welding-part 2 (V)
983 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25 QMS-welding-part 2 (V)
984 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1 QMS-welding-part 2 (V)
985 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2 QMS-welding-part 2 (V)
986 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3 QMS-welding-part 2 (V)
987 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5 QMS-welding-part 2 (V)
988 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6 QMS-welding-part 2 (V)
989 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7 QMS-welding-part 2 (V)
990 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9 QMS-welding-part 2 (V)
991 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26 QMS-welding-part 2 (V)
992 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1 QMS-welding-part 2 (V)
993 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2 QMS-welding-part 2 (V)
994 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3 QMS-welding-part 2 (V)
995 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4 QMS-welding-part 2 (V)
996 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5 QMS-welding-part 2 (V)
997 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6 QMS-welding-part 2 (V)
998 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7 QMS-welding-part 2 (V)
999 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8 QMS-welding-part 2 (V)
1000 C27 - Manufacture of electrical equipment 27 QMS-welding-part 2 (V)
1001 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1 QMS-welding-part 2 (V)
1002 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2 QMS-welding-part 2 (V)
1003 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3 QMS-welding-part 2 (V)
1004 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4 QMS-welding-part 2 (V)
1005 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5 QMS-welding-part 2 (V)
1006 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9 QMS-welding-part 2 (V)
1007 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 QMS-welding-part 2 (V)
1008 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1 QMS-welding-part 2 (V)
1009 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2 QMS-welding-part 2 (V)
1010 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3 QMS-welding-part 2 (V)
1011 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4 QMS-welding-part 2 (V)
1012 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9 QMS-welding-part 2 (V)
1013 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5 QMS-welding-part 2 (V)
1014 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11 QMS-welding-part 2 (V)
1015 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12 QMS-welding-part 2 (V)
1016 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13 QMS-welding-part 2 (V)
1017 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14 QMS-welding-part 2 (V)
1018 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2 QMS-welding-part 2 (V)
1019 F41 - Construction of buildings 41 QMS-welding-part 2 (V)
1020 F41.1 - Development of building projects 41.1 QMS-welding-part 2 (V)
1021 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2 QMS-welding-part 2 (V)
1022 F42 - Civil engineering 42 QMS-welding-part 2 (V)
1023 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1 QMS-welding-part 2 (V)
1024 F42.2 - Construction of utility projects 42.2 QMS-welding-part 2 (V)
1025 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9 QMS-welding-part 2 (V)
1026 F43 - Specialised construction activities 43 QMS-welding-part 2 (V)
1027 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1 QMS-welding-part 2 (V)
1028 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2 QMS-welding-part 2 (V)
1029 F43.3 - Building completion and finishing 43.3 QMS-welding-part 2 (V)
1030 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9 QMS-welding-part 2 (V)
1031 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45 QMS-welding-part 2 (V)
1032 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1 QMS-welding-part 2 (V)
1033 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2 QMS-welding-part 2 (V)
1034 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3 QMS-welding-part 2 (V)
1035 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4 QMS-welding-part 2 (V)
1036 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1 QMS-welding-part 2 (V)

برخی از اعداد ما
12
تعداد پروژه های اجرا شده
3493
تعداد گواهینامه های صادر شده
302
تعداد برنامه های اعتباردهی شده
25
تعداد دوره های آموزشی
شرکای ما
arm_cert_reg_logo

تماس های اولیه

تماس با ما        

شرکت آزمونگر راویان مدیریت – آرم سرت        

آدرس:ظفر نفت شمالی پلاک 39 واحد 9 کد        

پستی: 1919733163        

تلفن :30 - 828 410 26        

فکس :30 - 828 410 26        

Info@Armcert.com:ایمیل